การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยน้ำปวนบริเวรณหน้าฝาย 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชุมชนบ้านพรประเสริฐ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชุมชนบ้านล็อกศรีประทุม 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง1 2.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 3.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านนาฝาย 3.บริเวณบ้านสองคอน 4.บริเวณบ้านวังผาดำ 5.บริเวณบ้านหนองแห้ว

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านศรีสงคราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.ห้วยพะเนียง 2.น้ำประปาบาดาลวัดถาวรสามัคคี 3.น้ำประปาบาดาลโรงโม่หินสากลพัฒนา 4.น้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโปร่ง

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยน้ำปวนบริเวรณหน้าฝาย 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านบุญบันดาล 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน 3.น้ำประปาบาดาลบ้านเขาพระ

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.น้ำบาดาลบ้านสระกุด 2.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 3.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง(1) 4.น้ำบาดาลโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 5.น้ำขุมเหมืองเก่า 6.น้ำในสระบ้านสระกุด

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.ห้วยทราย (ต้นน้ำ) 2.ห้วยทราย (ท้ายน้ำ) 3.ห้วยกุดเชียงมัง 4.บ่อดักตะกอน (บ่อ บ 2) 5.น้ำประปาบาดาลบ้านนาสี

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.บ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บ่อบาดาลบ้านห้วยลึก

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.บ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บ่อบาดาลบ้านห้วยลึก

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  จำนวน 9 สถานี

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยไฮ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านพรประเสริฐ 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านล็อกศรีประทุม 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ 4.บริเวณห้วยไฮใหญ่

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  จำนวน 9 สถานี

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร 3.บริเ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยน้ำปวนบริเวรณหน้าฝาย 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณสระน้ำด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บริเวณบ้านนากุดผึ้ง 3.บริเวณบ้านโนนสวาท 4.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก 6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำม่วง

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31879/15883

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 1 2.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 2 3.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 3 4.บริเวณบ่อบาดาลทหารพัฒนา

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  20813/14282

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณขุมเหมืองร่มเย็น 2.บริเวณขุมเหมืองนำแสง 3.บริเวณขุมเหมืองบุญบันดาล 4.บริเวณห้วยตะลุกไม้กอง

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณห้วยข้าวหลาม 2.บริเวณแม่น้ำพุง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองสองห้อง

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  31118/15825

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศเหนือ 2.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศใต้ 3.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศตะวันออก

  หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  20715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่โครงการ

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3.บริเวณห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 4.บริเวณห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  32145/16051

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 2.บริเวณห้วยเพนียด ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านป่าแดง

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณจุดเหนือน้ำ 2.บริเวณจุดท้ายน้ำ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2557

  1.บริเวณบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณบ้านลุตะแบก

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านห้วยทราย

  บุญนาคพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30467/16024

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  32144/16023

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ่อรับน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยฝางแล้ง 3.บริเวณห้วยยิงเห็น

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณแม่น้ำจาง(บริเวณชุมชนบ้านใหม่) 2.บริเวณแหล่งน้ำใช้ภายในโครงการ 3.น้ำประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านใหม่)

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  30797/19079

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งแค 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณคลองโป่ง

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณน้ำในห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณขุมเหมืองที่ 1 2.บริเวณลำห้วยทรายขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณลำห้วยทรายขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 5.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณห้วยดินจี่

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  30438/15792

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณห้วยแม่เขียดก่อนผ่านหมู่เหมือง 2.บริเวณบ่อดักตะกอน East Dump 3.บริเวณขุมเหมืองของโครงการ 4.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโครงการ 5.บริเวณห้วยแม่เขียดหลังผ่านพื้นที่โครงการ 6.บริเวณบ่อดักตะกอนของ Main Dump 7.บริเวณบ่อดักตะกอนของ West Dump 8.บริเวณบ่อดักตะกอน

  หน้าที่   1234567891011121314151617 | 18 19202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5328883
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]