การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27314/14518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณคลองน้ำพุ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27315/14517

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณคลองน้ำพุ

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27309/14472

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณคลองน้ำพุ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32451/15687

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32454/15688

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32452/15689

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน ในปี2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  19917/15690

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32453/15691

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32446/15682

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32458/15697

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2553

  1.บริเวณห้วยน้ำโตน 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับชะอม 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาวง 4.บริเวณบ่อบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ

  บ้านยาง

เสาไห้ สระบุรี

  33310/15871

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองหนองหลวง(ต้นน้ำ) 2.บริเวณคลองหนองหลวง(ท้ายน้ำ) 3.บริเวณคลองเริงราง 4.บริเวณน้ำใต้ดินบ้านครัว 5.บริเวณน้ำใต้ดินบ้านหนองถ่านใต้ 6.บริเวณน้ำใต้ดินบ้านเริงราง

  หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

  32259/15866

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.วณหนองอีเหนี่ยง 2.บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาเรือ 3.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาเรือ 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขามะโน

  โคกแย้

หนองแค สระบุรี

  28627/15266

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านโคกเชือก 2.บริเวณคลองหนองรี 3.บ่อบาดาลวัดบ่อน้ำเค็ม

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  19989/15865

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.วณน้ำขุมเมือง 1 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2 3.วณน้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสะพานขาว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  643/15089

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.วณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  645/15090

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.วณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29543/15476

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.วณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16800/14742

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.วณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16802/14862

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้ง ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.วณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพุช้างล้วง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองหิน

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบ่อเพลง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซับผักกาด

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29537/15092

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน ในปี2553

  1.บริเวณบ่อพักน้ำหน้าแปลง 29537 2.บริเวณคลองวังมะเดื่อ 3.เวณคลองเทียน 4.บริเวณคลองปง

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  661/14042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณบ่อพักน้ำหน้าแปลง 29537 2.บริเวณคลองวังมะเดื่อ 3.บริเวณคลองเทียน 4.เวณคลองปง

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  662/14740

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ่อพักน้ำหน้าแปลง 29537 2.บริเวณคลองวังมะเดื่อ 3.บริเวณคลองเทียน 4.เวณคลองปง

  นิคมเขาบ่อแก้ว

พยุหะคีรี นครสวรรค์

  29566/15579

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณสระหลวง 2.บริเวณน้ำบาดาลเขาบ่อแก้ว

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 2.บริเวณคลองวังมะเดื่อ จุดที่ 1,2 3.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเขาแม่แก่ 4.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านทุ่งทอง 5.บ่อน้ำตื้นหมู่บ้านไทรงาม 6.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเหมืองแร่

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  664/14100

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อหน้าเหมือง 2.บริเวณคลองสาธารณะ 3.บริเวณคลองลำสะบ้า 4.บริเวณบ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 664/14100

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10849/15109

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้ง ในปี 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อหน้าเหมือง 2.บริเวณคลองสาธารณะ 3.บริเวณคลองลำสะบ้า 4.บริเวณบ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 10849/15109

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10848/15102

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้ง ในปี 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อหน้าเหมือง 2.บริเวณคลองสาธารณะ 3.บริเวณคลองลำสะบ้า 4.บริเวณบ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 10848/15102

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10850/15103

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้ง ในปี 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อหน้าเหมือง 2.บริเวณคลองสาธารณะ 3.บริเวณคลองลำสะบ้า 4.บริเวณบ่อดักตะกอนประทานบัตรที่ 10850/15103

  เขาชายธง

ตากฟ้า นครสวรรค์

  29586/15183

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำบ่อบาดาลบ้านเขาขวาง 2.บริเวณน้ำบ่อบาดาลบ้านหนองใหญ่ 3.บริเวณน้ำบ่อบาดาลบ้านหนองสะแก

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29503/15112

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำบาดาลที่บ้านเขาแม่ไก่

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  17730/12691

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อบาดาลอุทยานเขานางพันธุรัต 2.บริเวณน้ำบ่อบาดาลปั๊มน้ำมันลุงเท่ง

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  17707/12690

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำบ่อบาดาลอุทยานเขานางพันธุรัต 2.บริเวณน้ำบ่อบาดาลปั๊มน้ำมันลุงเท่ง

  หนองชุมพลเหนือ

เขาย้อย เพชรบุรี

  17791/14113

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านอู่ตะเภา 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองชุมพล

  หนองชุมพลเหนือ

เขาย้อย เพชรบุรี

  17792/14114

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านอู่ตะเภา 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองชุมพล

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณห้วยซับปลาก้าง

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณคลองวังน้ำขาวก่อนไหลผ่านประทานบัตร 2.บริเวณคลองวังน้ำขาวหลังไหลผ่านประทานบัตร 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองแก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองบัว

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำทางด้านทิศเหนือ

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ่อรับน้ำในขุมเหมืองโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยนาโสม 3.บริเวณสะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 4.บริเวณสะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม 5.บริเวณรางรถไฟข้ามห้วยนาโสม

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22429/14032

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยนาโสม

  เขาชะงุ้ม

โพธาราม ราชบุรี

  21069/15790

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเขาเสด็จ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาเสด็จ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาแหลม 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบ่อน้ำออก

  ยางราก

โคกเจริญ ลพบุรี

  29189/15734

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านพู่แว่ 2.บริเวณสระเก็บกักน้ำใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยบง 4.บริเวณบ่อขุมเหมือง 5.บริเวณบ่อดักตะกอน 6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพู่แว่ 7.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสระเพลง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29174/15604

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29175/15605

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณน้ำอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 3.บริเวณขุมเหมือง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณสระเก็บน้ำบ้านห้วยสวนพลู 2.บริเวณฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง 3.บริเวณสระหลวงบ้านร่องเจริญ 4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านร่องเจริญ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยขมิ้น 2.บริเวณห้วยซับเหล็ก 3.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 4.บริเวณห้วยขมิ้น(บ่อน้ำตื้น)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยขมิ้น 2.บริเวณห้วยซับเหล็ก 3.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 4.บริเวณห้วยขมิ้น(บ่อน้ำตื้น)

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 31 323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5621821
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]