การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27466/14685

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร 3.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร 4.บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย 5.น้ำจากสร

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27467/14686

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร 3.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร 4.บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย 5.น้ำจากสร

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27491/14699

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร 3.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร 4.บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย 5.น้ำจากสร

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27492/14700

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร 3.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร 4.บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย 5.น้ำจากสร

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27494/14702

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร 3.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร 4.บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย 5.น้ำจากสร

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านลุเต่า 2.น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านผาแดง

  ขุนฝาง

เมือง อุตรดิตถ์

  22356/15079

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยยิงเห็น 2.น้ำบาดาลบ้านปางวัว

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22262/14030

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยพะเนียด 2.บริเวณขุมเหมืองด้านทิศใต้ 3.บ่อบาดาลบ้านถ้ำดิน4 .2.บริเวณน้ำบาดาลของโรงโม่หิน

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยอุมยอม บริเวณเหนือน้ำ 2.ห้วยอุมยอม บริเวณท้ายน้ำ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14934/15329

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2554

  1.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 2.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14935/15640

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2554

  1.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 2.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  24385/14733

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 2.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยดินจี่ 2.บริเวณห้วยแม่สอด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยดินจี่ 2.บริเวณห้วยแม่สอด

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2554

  1.บริเวณห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  เทศบาลตำบลเม็งราย

พญาเม็งราย เชียงราย

  16340/14953

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32729/15730

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม 2. บริเวณห้วยวังชมภู 3.บ่อบาดาลบ้านนาสมใจ 4.บ่อบาดาลบ้านวังชมภู 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม 2. บริเวณห้วยวังชมภู 3.บ่อบาดาลบ้านนาสมใจ 4.บ่อบาดาลบ้านวังชมภู 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32730/15731

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม 2. บริเวณห้วยวังชมภู 3.บ่อบาดาลบ้านนาสมใจ 4.บ่อบาดาลบ้านวังชมภู 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  บริเวณบ้านห้วยทราย

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  32113/15496

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง.

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2554

  1.บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง.

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2554

  บริเวณห้วยดินจี่

  เมืองแปง

ปาย แม่ฮ่องสอน

  20504/14298

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำที่ซึมซับจากเหมืองอุโมงค์ 2.บริเวณน้ำในแม่น้ำปายบริเวณก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ 3.บริเวณน้ำในแม่น้ำปายบริเวณหลังจากที่ผ่านพื้นที่โครงการฯไปแล้ว

  เมืองแปง

ปาย แม่ฮ่องสอน

  20505/14299

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำที่ซึมซับจากเหมืองอุโมงค์ 2.บริเวณน้ำในแม่น้ำปายบริเวณก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ 3.บริเวณน้ำในแม่น้ำปายบริเวณหลังจากที่ผ่านพื้นที่โครงการฯไปแล้ว

  เมืองแปง

ปาย แม่ฮ่องสอน

  20506/14300

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำที่ซึมซับจากเหมืองอุโมงค์ 2.บริเวณน้ำในแม่น้ำปายบริเวณก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ 3.บริเวณน้ำในแม่น้ำปายบริเวณหลังจากที่ผ่านพื้นที่โครงการฯไปแล้ว

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14317

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2.บริเวณผาลาดก่อนผ่าน 3.บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22840/14318

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2.บริเวณผาลาดก่อนผ่าน 3.บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  นาทราย

ลี้ ลำพูน

  25951/15773

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำที่ผ่านการปรับสภาพก่อนที่จะระบายออกจากโครงการ 2.ห้วยแม่แต๊ะด้านเหนือน้ำบริเวณบ้านนาทราย 3.ห้วยแม่แต๊ะด้านท้ายน้ำบริเวณบ้านฮั่ว

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  27410/14543

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณห้วยปอนหลังผ่านพื้นที่โครงการเหมืองแร่

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณน้ำแม่จาง 2.บริเวณแหล่งน้ำใช้ในโครงการ

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27441/14966

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าหลังผ่านโครงการ

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27442/14967

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าหลังผ่านโครงการ

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27443/14969

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าหลังผ่านโครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยมะขามทิศตะวันตก 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันออก 3.บ่อขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองแจงแมง 6.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 7.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านพรประเสริฐ 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านล็อกศรีประทุม 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  30449/15859

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยหลวง 2.บริเวณห้วยปุ๊

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25947/15497

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  บริเวณแม่น้ำเมย หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณแม่น้ำลี้

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านวังโคนเปือย 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  บ้านปิน

ลอง แพร่

  32164/15551

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณห้วยแม่ยาก 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาก 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลาง 4.บริเวณสระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่ 5.บริเวณบ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิด 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปิน 7. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยผึ้งใหญ่ 2.บริเวณจุดรวมในเหมือง 3.บริเวณห้วยเก้าค้าง 4.บริเวณห้วยผึ้ง 5.น้ำบาดาลวัดคีรีวงศ์

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31805/15377

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณประปาบ้านซับขี้เหล็ก 2.บริเวณประปาบ้านหนองเก่า 3.บริเวณประปาบ้านโนนแฝก 4.บริเวณประปาบ้านซำม่วง

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3. บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.บริเวณห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.บริเวณห้วยน้ำปวน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3. บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.บริเวณห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.บริเวณห้วยน้ำปวน

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณห้วยไฮ

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425 | 26 2728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5293632
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]