การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำขุมเมืองเก่า (ต้นน้ำห้วยด้วน)2.บริเวณน้ำ(หลังผ่าน.บริเวณน้ำคลองสูญ1(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 3 บริเวณน้ำคลองสูญ1(หลังผ่านพื้นที่โครงการ)4.บริเวณน้ำคลองสูญ2(จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน)

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 3 4.บริเวณห้วยนกกูย 5.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.น้ำบาดาลบ้านลุเต่า 2.น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านผาแดง

  เทศบาลตำบลอินทขิล

แม่แตง เชียงใหม่

  31257/16052

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยสะแลงช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยสะแลงช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำในบ่อดักตะกอนของโครงการ 4.บริเวณบ่อบาดาล บริษัท พีพีปาล์ม จำกัด

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  27441/14966

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยกว๋า 2.บริเวณต้นน้ำก่อนที่จะผ่านพื้นที่ประทานบัตร

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  16160/16082

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนที่ 2 2.บริเวณบ่อดักตะกอนที่ 4 3.บริเวณบ่อดักตะกอนที่ 6 4.บริเวณบ่อดักตะกอนที่ 8 5.อ่างเก็บน้ำสวนป่าแม่ทรายคำ

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1. บริเวณห้วยขี้เหล็ก 2.บริเวณห้วยร่องป้าน

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยแม่ทะ 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านผาลาด 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านผาลาด

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณขุมเหมืองในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณแม่น้ำลี้

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศเหนือ 2.บริเวณประปาภูเขาบ้านถ้ำพระ3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยซัน

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยพรุแสง 2.บริเวณคลองหยา 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่เหนือ 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยซัน 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านไร่เหนือ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองกงตากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองกงตากหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณบ้านคลองเหนือ4.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ5.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2.บริเวณเวณบ่อดักตะกอน 2 3.บริเวณเวณบ่อดักตะกอน 3 4บริเวณเวณบ่อดักตะกอน 4 5.บริเวณห้วยนกกูย 6.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 7.บริเวณห้วยน้ำอุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ.

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า (ต้นน้ำด้วน)2.บริเวณน้ำห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ)3.บริเวณน้ำคลองสูญ 1 (หลังผ่านพื้นที่โครงการ)4.บริเวณน้ำคลองสูญ 2 (จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน)5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยสะตอ6.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านมหาราช7.บริเวณน้ำบ่อตื

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยพรุแสง 2.บริเวณคลองหยา 3.บริเวณน้ำบ้านไร่เหนือ 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยซัน 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านไร่เหนือ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2557

  1.บริเวรบ่อดักตะกอนทางด้านทิศเหนือ (บ.1) 2.บ่อดักตะกอนทางด้านทิศเหนือ (บ.2) 3.คลองขนานช่วงก่อนถึงท่อลอดทางหลวงหมายเลข 401 4. คลองขนานบริเวรท่อลอดทางหลวงหมายเลข 401

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23277/14873

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บ่อรับน้ำ 2. บ่อดักตะกอน 3.คลองลำพลา

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 2.บริเวณห้วยพลุเถื่อน

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณครองขนาน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเรือนหลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  30178/15387

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2558

  1.บริเวณบ่อตักตะกอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านบ่อกรัง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบ่อกรัง

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณห้วยดอนซอก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยซอหลังพื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านหนองปลิง 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านหนองเภา 5.บริเวณน้ำประปาบ้านคลองปราบ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณครองขนาน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเรือนหลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณคลองน้ำราด (ช่วงก่อนไหลผ่านโครงการ) 2.บริเวณคลองน้ำราด (ช่วงไหลผ่านโครงการ) 3.บริเวณบ่อดักตะกอน (บ2) ของโครงการ 4.บริเวณน้ำบาดาลของโครงการ 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านคลองขนาน

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน บ3 2.บริเวณบ่อดักตะกอน บ4.3.บริเวณคลองกำสนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ4.บริเวณคลองกำสนหลังผ่านพื้นที่โครงการ5.บริเวณบ่อบอดาลโรงโม่สุราษฏร์ผาทอง

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองมัน2.บริเวณคลองรา3.น้ำบาดาลบ้านเขาต่อ4.น้ำบ่อตื้นบ้านเขาต่อ5.น้ำบาดาลบ้านเขาหมอน6.น้ำบาดาลบ้านเขาหมอน

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23260/14821

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2558

  1.บรืเวณขุมเหมือง2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณคลองหน

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2558

  1.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 2.บริเวณบ้านแม่โมกข์ 3.บริเวณบ้านทุงนางลิง4.บริเวณทิศใต้5.บริเวณทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2558

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า(ต้นน้ำห้วนด้วน) 2.บริเวณน้ำห้วยด้วน(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 3.บริเวณน้ำคลองสูญ1(ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) 4.บริเวณน้ำคลองสูญ2 (จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน) 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยสะตอ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมหาราช 7.บริเวณบ่อ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  31943/15870

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองท่าทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 2.บริเวณคลองท่าทองหลังไหลผ่านเข้าโครงการ 3.บริเวณขุมเหมือง 4 บาดาลบ้านวัดนอก5.ประปาบาดาลบ้านท่าแร่ 6.ประบาบาดาลบ้านมะขาม

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน1 2.บริเวณบ่อดักตะกอน2 3.บ่อดักตะกอน 3 4.บ่อดักตะกอน 4 5.ห้วยนกกูย 6.ห้วยน้ำขุนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 7.ห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30244/15831

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณสาขาคลองหนานก่อนไหลผ่านโครงการ2.บริเวณสาขาคลองหนานหลังไหลผ่านโครงการ3.บ่อดักตะกอน บ1 ของโครงการ4.สาขาคลองหนานก่อนไหลผ่านโครงการ5.สาขาคลองหนานหลังไหลผ่านโครงการ3บ่อดักตะกอน บ1 ของโครงการ.

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณคลองมัน2.บริเวณคลองรา3.น้ำบาดาลบ้านเขาต่อ4.น้ำบ่อตื้นบ้านเขาต่อ5.น้ำบาดาลบ้านเขาหมอน6.น้ำบาดาลบ้านเขาหมอน

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณคลองกงตากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองกงตากหลังผ่านพื้นที่โครงการ3.บ้านคลองเหนือ4.บ้านบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ5.บ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30233/15925

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณคลองหน (ต้นน้ำ)2.บริเวณคลองหน(ท้ายน้ำ)3.บริเวณคลองชลประทาน(ต้นน้ำ)4. บริเวณคลองชลประธาน(ท้ายน้ำ)5. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านตอยอม6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหัวควน

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26190/15585

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยไม่ชื่อ 2.บริเวณสาขาคลองแม่ญวณ 3. บริเวณบ่อขุมเหมือง 4. บริเวณคลองหราด5.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26072/15098

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ่อขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 3.บริเวณคลองหราดก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณคลองหราดหลังไหลผ่านเข้าไกลโครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำในบ่อขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดห้วยมะนาว

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23287/15110

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำในบ่อขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดห้วยมะนาว

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30236/15796

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านช่องช้าง 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยตอ 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยล่วง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมหาราช 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยดอ

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26158/15234

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมืองเก่า ทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ่อดักตะกอน

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองกัน 2. บริเวณห้วยนบพิตำ

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งทวย 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย 3.บริเวณคลองบอน

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24016/15954

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองบอน 2.บริเวณบ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณจุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2557

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งทวย 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย

  หน้าที่   12345678910 | 11 1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5289909
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]