การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28494/15861

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.น้ำบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขาดช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยขาดช่วงจุดระบายน้ำออกจากโครงการ 4.บริเวณห้วยขาดช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นที่บ้านด้านทิศใต้

  หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

  32259/15866

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณหนองอีเหนี่ยง 2.บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาเรือ 3.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาเรือ 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขามะโน

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2554

  บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาคันหอก

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.สระน้ำสาธารณะ 2.บ่อบาดาลของโครงการ 3.บ่อบาดาลสาธารณะ (บ่อโยก)

  ศรีมงคล

ไทรโยค กาญจนบุรี

  32646/15820

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองศรีมงคล 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอน 3.บริเวณบ่อรองรับน้ำใส

  วังไผ่

ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

  32636/15802

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี 2554

  บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  กลอนโด

ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

  32659/15922

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณขุมเหมืองด้านทิศเหนือ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านแหลมทอง 4.บริเวณน้ำบาดาลศูนย์เกษตรยุติธรรม

  ห้วยหอม

ตาคลี นครสวรรค์

  32223/15629

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพุช้างล้วง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองหิน

  หนองกลับ

หนองบัว นครสวรรค์

  25501/15909

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณคลองห้วยบง 2.บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเขามะเกลือ 3.บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านใหม่

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  643/15089

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำทิ้งในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.บริเวณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  645/15090

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1. บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.บริเวณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29543/15476

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.บริเวณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16800/14742

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.บริเวณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16802/14862

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 3.บริเวณคลองหนองจอก 4.บริเวณคลองหนองตะเคียน 5.บริเวณจุดสบระหว่างคลองหนองจอกและคลองหนองตะเคียน

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  32234/15678

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองเทียนก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองเทียนหลังผ่านโครงการ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29175/15605

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณบ่อขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อดักตะกอนทางทิศใต้ของโครงการ 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29174/15604

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29503/15112

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำบาดาลที่บ้านเขาแม่ไก่

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณคลองน้ำคุ้ง

  คลองขนาน

เหนือคลอง กระบี่

  14778/14341

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองบ้านปกาสัย 2.ลำน้ำคลองบางยางบริเวณหลังกองที่ทิ้งดิน 3.ขุมเหมืองบางปูดำ 4.ขุมเหมืองบางหมาก 5.ขุมเหมืองคลองหวายเล็ก 6.ในอ่างเก็บน้ำนอก 7.ในบ่อตกตะกอนของขุมเหมืองบ่อบางหมาก 8.บริเวณที่มีการปล่อยน้ำจากบ่อตกตะกอนทางน้ำล้น

  คลองขนาน

เหนือคลอง กระบี่

  14779/14342

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองบ้านปกาสัย 2.ลำน้ำคลองบางยางบริเวณหลังกองที่ทิ้งดิน 3.ขุมเหมืองบางปูดำ 4.ขุมเหมืองบางหมาก 5.ขุมเหมืองคลองหวายเล็ก 6.ในอ่างเก็บน้ำนอก 7.ในบ่อตกตะกอนของขุมเหมืองบ่อบางหมาก 8.บริเวณที่มีการปล่อยน้ำจากบ่อตกตะกอนทางน้ำล้น

  คลองขนาน

เหนือคลอง กระบี่

  14780/14383

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองบ้านปกาสัย 2.ลำน้ำคลองบางยางบริเวณหลังกองที่ทิ้งดิน 3.ขุมเหมืองบางปูดำ 4.ขุมเหมืองบางหมาก 5.ขุมเหมืองคลองหวายเล็ก 6.ในอ่างเก็บน้ำนอก 7.ในบ่อตกตะกอนของขุมเหมืองบ่อบางหมาก 8.บริเวณที่มีการปล่อยน้ำจากบ่อตกตะกอนทางน้ำล้น

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.ฝายน้ำล้นในโรงโม่หิน 2.อ่างเก็บน้ำห้วยหินรอน 3.อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณบ่อเหมืองเก่าในพื้นที่โรงโม่หิน

  กำเนิดนพคุณ

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21225/15124

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านหนองตาจ่า 2.บริเวณบ้านทุ่งหินลำ 3.บริเวณบ้านนาผักขวง

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  ห้วยไทรงามบริเวณปากทาง(สะพาน) เข้าโครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านไร่

อ.หาดใหญ่ สงขลา

  27659/25863

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองหาน 2.บริเวณคลองหนักยาง 3.บริเวณคลองหินเหล็กไฟ 4.บริเวณโรงโม่ของโครงการ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านคลองปอมใน

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24102/15695

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองบอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งทวย 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองยางยวน (ทางทิศเหนือ) 2.บริเวณคลองยางยวน (ทางทิศตะวันตก) 3.บริเวณคลองหินแท่น (ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้) 4.บริเวณคลองหินแท่น (ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 5.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ 6.บริเวณบ่อดักตะกอน(บ3)

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  6303/15873

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยเหมืองโตนบริเวณต้นน้ำ 2.บริเวณห้วยเหมืองโตนบริเวณท้ายน้ำ

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณน้ำคลองสะปียอร์

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31543/15281

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณน้ำคลองสะปียอร์

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  31641/15732

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองบาโงดุดุง 2.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 3.บริเวณน้ำบาดาลในเหมือง

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  12249/12917

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองบาโงดุดุง 2.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 3.บริเวณน้ำบาดาลในเหมือง

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31640/15660

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณน้ำคลองม่วงชุม

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31542/15374

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณน้ำคลองม่วงชุม

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25236/14990

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณต้นน้ำแพรกของห้วยปั้นยี่เหมือง บริเวณหมุดหลักฐานที่ 4 2.แพรกของห้วยปั้นยี่เหมือง บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 3.ท้ายน้ำบริเวณหมุดหลักที่ 3 ของพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นสภาพที่แต่งแร่

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25272/14905

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.ห้วยเหมืองโตนบริเวณต้นน้ำ 2.ห้วยเหมืองโตนบริเวณท้ายน้ำ 3.ห้วยบางพงบริเวณต้นน้ำ 4.ห้วยบางพงบริเวณท้ายน้ำ 5จุดรวมห้วยเหมืองโตนและห้วยบางพง 6.คลองหาดส้มแป้นบริเวณหน้าวัด 7..คลองหาดส้มแป้นบริเวณบ้านบางสังตี 8.คลองทุ่งคา 9.ห้วยเหมืองสูงบริเวณสะพานคอนกรีต 10บ

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25282/14906

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.ห้วยเหมืองโตนบริเวณต้นน้ำ 2.ห้วยเหมืองโตนบริเวณท้ายน้ำ 3.ห้วยบางพงบริเวณต้นน้ำ 4.ห้วยบางพงบริเวณท้ายน้ำ 5จุดรวมห้วยเหมืองโตนและห้วยบางพง 6.คลองหาดส้มแป้นบริเวณหน้าวัด 7..คลองหาดส้มแป้นบริเวณบ้านบางสังตี 8.คลองทุ่งคา 9.ห้วยเหมืองสูงบริเวณสะพานคอนกรีต 10บ

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25316/15593

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.คลองหาดส้มแป้น 2.ห้วยเหมืองโตน 3.ห้วยบางพง 4.น้ำทิ้งจากโรงแต่งแร่

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26144/15313

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณขุมเหมืองดีบุกเก่า 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณจุดระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 3.บริเวณจุดระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศาลาแขก 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไม้หลา 6.บริเวณบ่อน้ำตื้น (อาศรม) ป่าสุญญะดาฯ ป่าถ้ำเขาแดง 6.

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26188/15237

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำบ่อตื้นบ้านเถลิง 2.น้ำประปาภูเขาบ้านเถลิง

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26158/15234

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2. บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26189/15255

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำบ่อตื้นบ้านปัดโวก

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26193/15449

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณคลองใหญ่

  เทศบาลเมืองทุ่งสง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26120/15046

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อเหมืองเก่า 2.บริเวณคูน้ำ

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26179/15168

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ่อเหมืองเก่า 2.บริเวณคูน้ำ

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26180/15169

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ่อเหมืองเก่า 2.บริเวณคูน้ำ

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  33104/15926

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองนบพิตำ(ก่อนไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) 2.บริเวณคลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) 3.บริเวณคลองกัน

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223 | 24 25262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5290015
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]