การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 2.น้ำบาดาลโรงโม่หินทัศนาชลบุรี 3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเขิงเทียน 3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 3.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำสระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ.2551

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24967/15171

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28727/15636

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 9 สถานี

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  32129/15592

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำห้วยบง 2.น้ำบ่อตื้นบ้านผาเวียง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านสาลีก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านม่วงเนิ้ง 5.น้ำบาดาลบ้านผาวียง 6.น้ำบาดาลบ้านม่วงเนิ้ง

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22263/13849

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำห้วยบง 2.น้ำบ่อตื้นบ้านผาเวียง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านสาลีก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านม่วงเนิ้ง 5.น้ำบาดาลบ้านผาวียง 6.น้ำบาดาลบ้านม่วงเนิ้ง

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยขี้เหล็ก 2.ห้วยร่องป้าน

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.คลองทุ่งกร่าง 2.คลองพระพุทธ

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำในสระบ้านสระกุด 2.น้ำบาดาลบ้านสระกุด 3.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 4.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง(1) 5.น้ำบาดาลโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยขมิ้น (ห้วยขี้เหล็ก) 2.ประปาบ้านซำขี้เหล็ก 3.ประปาบ้านภูฝ้าย

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองหนองเรือ 2.คลองโป่งเข้ 3.สระบ้านเขาลูกช้าง 4.น้ำบาดาลบ้านหน้าเขา 5.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกป่ากล้วย 6.น้ำประปาบ้านสระบัว

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน วันที่ 8 ธันวาคม 2550

  1. บริเวณน้ำผิวดินห้วยพะเนียง 2. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบ้านโนนถาวร 3. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณบ้านผาเจาะ 4. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบาดาลของโรงโม่ 5. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังโปร่ง

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26968/15574

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.สถานีตรวจวัดน้ำใต

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26969/15575

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26970/15576

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26971/15558

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.Tailing storage facility 2. Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26972/15559

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Tailing storage facility 2. Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26973/15560

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.Tailing storage facility 2. Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตร

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในเดือนตุลาคม 2550

  1.บริเวณห้วยโจก 2.บริเวณห้วยมะนาว 3.บริเวณอันซอง 4.บริเวณบ้านหนองเทา 5.บริเวณบ้านหนองทับ 6.บริเวณน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเจริญศึกษา 7.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 8.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง1 9.บริเวณบ้านโนนทอง 10.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองแจงแมง 11.บริเวณน้ำบาดาลโครงกา

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2550

  1.บริเวณห้วยโจก 2.บริเวณห้วยมะนาว 3.บริเวณอันซอง 4.บริเวณบ้านหนองเทา 5.บริเวณบ้านหนองทับ 6.บริเวณน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเจริญศึกษา 7.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 8.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง1 9.บริเวณบ้านโนนทอง 10.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองแจงแมง 11.บริเวณน้ำบาดาลโครงกา

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2550

  1.บริเวณห้วยโจก 2.บริเวณห้วยมะนาว 3.บริเวณอันซอง 4.บริเวณบ้านหนองเทา 5.บริเวณบ้านหนองทับ 6.บริเวณน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเจริญศึกษา 7.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 8.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง1 9.บริเวณบ้านโนนทอง 10.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองแจงแมง 11.บริเวณน้ำบาดาลโครงกา

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2550

  1.บริเวณห้วยโจก 2.บริเวณห้วยมะนาว 3.บริเวณอันซอง 4.บริเวณบ้านหนองเทา 5.บริเวณบ้านหนองทับ 6.บริเวณน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเจริญศึกษา 7.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 8.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง1 9.บริเวณบ้านโนนทอง 10.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองแจงแมง 11.บริเวณน้ำบาดาลโครงกา

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2550

  1. น้ำผิวดินบริเวณห้วยไม่มีชื่อ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพนม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2550

  1. น้ำผิวดินบริเวณห้วยไม่มีชื่อ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพนม

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2550

  1. บริเวณน้ำห้วยโหง 2.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า 3.บริเวณน้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงหลังผ่านโรงแต่แร่

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 2.น้ำบาดาลโรงโม่หินทัศนาชลบุรี 3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.ขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยบ่อตะเคียน 3. จาก Sump ของพื้นที่โครงการ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24835/14780

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24834/14779

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24833/14778

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24835/14780

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2548-2549

  1.บ่อบาดาลของโครงการ 2.สระน้ำสาธารณะ

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1. ห้วยขี้เหล็ก 2. ห้วยร่องป้าน

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1. คลองบ่อไร่ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2. คลองบ่อไร่หลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

  1. คุณภาพน้ำผิวดิน ได้แก่ จุดตรวจวัดที่1 บริเวณปากคลองบางพลี , จุดตรวจวัดที่2 บริเวณทางน้ำไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก , บริเวณน้ำในขุมเหมือง และ คุณภาพน้ำใต้ดิน ได้แก่ จุดตรวจวัดที่1 น้ำบ่อตื้นบริเวณชุมชนบ้านปากเหมือง , จุดตรวจวัดที่2 น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล

  1. น้ำบาดาลสำนักสงฆ์ 2. น้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3. น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

  1. คุณภาพน้ำผิวดิน ได้แก่ บริเวณห้วยเสลา , บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม และ คุณภาพน้ำใต้ดิน ได้แก่ บริเวณห้วยเสลา , บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2549

  1.คลองทุ่งกร่าง 2.คลองพระพุทธในบริเวณใกล้เคียง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2548-2549

  1.ห้วยแม่จาง 2.ห้วยนา 3.สระน้ำ 4.บ้านสบเติ๋น 5.บ้านสบป้าด 6.บ้านสบเมาะ

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  27516/15477

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2549

  1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  27516/15477

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  27517/15478

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2549

  1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 | 48 49

Visitor Number
5328474
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]