การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  27517/15478

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

  เทศบาลตำบลเมืองยาว

ห้างฉัตร ลำปาง

  27512/14817

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

  จุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยทรายจุดที่ไหลออกจากโครงการ , จุดตรวจวัดที่2 บริเวณห้วยแม่เกี่ยงจุดที่ห้วยทรายไหลมาบรรจบ

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27509/15189

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2548-2549

  1.อ่างเก็บน้ำแม่ขาม 2.ห้วยจำไฮ 3.ห้วยอ้อ 4.บ่อบาดาลโรงโม่ฯ 5.บ่อบ่อน้ำตื้นบ้านหัวฝาย 6.บ่อน้ำตื้นบ้านดง

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549

  1.น้ำแม่จาง 2.แหล่งน้ำใช้ในโครงการ 3.น้ำบาดาลประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  30421/15278

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล ในปี พ.ศ. 2548

  1.แม่น้ำวัง 2.น้ำใช้บ่อตื้นชุมชนบ้านนาบ้านไร่ 3.แม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30413/15295

คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพใตต้ดิน ในปี พ.ศ.2548

  คุณภาพน้ำใต้ดิน 1.1 จุดตรวจวัดที่1 ห้วยแม่ทะ 1.2 จุดตรวจวัดที่2 ห้วยสม 1.3 จุดตรวจวัดที่3 ห้วยจำตีนตัง และ 2. คุณภาพน้ำบาดาล 2.1 จุดตรวจวัดที่ 1 บริเวณประปาบาดาลบ้านผาลาด

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2550

  1.ห้วยขมิ้น (ห้วยขี้เหล็ก) 2.ประปาบ้านซำขี้เหล็ก 3.ประปาบ้านภูฝ้าย

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  20188/13491

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

  จำนวน 2 จุด คือ 1. ห้วยแม่เตี๊ยะ (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) 2. ห้วยแม่ปอน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ)

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน วันที่ 14 มิถุนายน 2550

  1. บริเวณน้ำผิวดินห้วยพะเนียง 2. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบ้านโนนถาวร 3. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณบ้านผาเจาะ 4. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบาดาลของโรงโม่ 5. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังโปร่ง

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

  คุณภาพน้ำผิวดิน 1. จุดตรวจวัดที่1 คลองหนองเรือ 2. จุดตรวจวัดที่2 คลองโป่งเข้ 3. จุดตรวจวัดที่3 น้ำสระบ้านเขาลูกช้าง , คุณภาพน้ำผิวดิน 1. จุดตรวจวัดที่1 น้ำบาดาลบ้านหน้าเขา 2. จุดตรวจวัดที่2 บ่อน้ำตื้นบ้านโคกป่ากล้วย 3. จุดตรวจวัดที่3 น้ำประปาบ้าน

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน

  คุณภาพน้ำผิวดิน 1. จุดตรวจวัดที่1 คลองหนองเรือ 2. จุดตรวจวัดที่2 คลองโป่งเข้ 3. จุดตรวจวัดที่3 น้ำสระบ้านเขาลูกช้าง , สถานที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 1. จุดตรวจวัดที่1 น้ำบาดาลบ้านหน้าเขา 2. จุดตรวจวัดที่2 บ่อน้ำตื้นบ้านโคกป่ากล้วย 3.จุดตรวจวัดที่3 น้ำ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน

  1. คุณภาพน้ำผิวดิน จุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยแม่ทะ , จุดตรวจวัดที่2 บริเวณห้วยสม 2. คุณภาพน้ำใต้ดิน จุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ่อน้ำตื้น บ้านผาลาด , จุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ่อบาดาล บ้านผาลาด

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2549

  1.ห้วยขี้เหล็ก 2.ห้วยร่องป้าน

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1. บริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด นารองศิลาทิพย์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.ชุมชนบ้านพลวง บริเวณโดยรอบกลุ่มเหมืองหินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.ชุมชนบ้านพลวง บริเวณโดยรอบกลุ่มเหมืองหินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1. บริเวณบ่อน้ำตื้นเหมืองหินเพชร 2.น้ำบาดาลบริเวณวัดไทยเจริญ 3.แท้งค์น้ำบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.น้ำบาดาลบริเวณวัดไทยเจริญ 2.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกขุนสมาน 3.น้ำบาดาลบริเวณหมู่ 1 บ้านโคกวัด 4.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกใหญ่

  เสม็ด

เมือง บุรีรัมย์

  27262/15369

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกเขา (บ้านเขากระโดง) 2.น้ำบาดาลบริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550

  1.บริเวณห้วยโจก 2.บริเวณห้วยมะนาว 3.บริเวณอันซอง 4.บริเวณบ้านหนองเทา 5.บริเวณบ้านหนองทับ 6.บริเวณน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเจริญศึกษา 7.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 8.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง1 9.บริเวณบ้านโนนทอง 10.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองแจงแมง 11.บริเวณน้ำบาดาลโครงกา

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.ชุมชนบ้านพลวง บริเวณโดยรอบกลุ่มเหมืองหินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านโคกขุนสมาน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/1559

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 30เมษายน2550

  1. น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 4. น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392//15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 4. น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.สระบ้านดอนบน 2.น้ำคลองบ้านโปร่ง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21377/15247

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.สระบ้านดอนบน 2.คลองบ้านโปร่ง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21381/15249

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.สระบ้านดอนบน 2.คลองบ้านโปร่ง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.สระบ้านดอนบน 2.คลองบ้านโปร่ง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 5.น้ำบาดาลบ้านดอน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.น้ำผิงดินห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4. น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 5. น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.ขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยบ่อตะเคียน 3.จาก Sump ของพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550

  1.น้ำบาดาลวัดพรชัยสามัคคี 2.น้ำบาดาลบ้านพรประเสริฐ 3.บ้านเหล่าใหญ่ 4.โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.ห้วยขมิ้น (ห้วยขี้เหล็ก) 2.ประปาบ้านซำขี้เหล็ก 3.ประปาบ้านภูฝ้าย

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

  ห้วยซับปลาก้าง

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  น้ำในบ่อเหมือง

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554

  1.โรงซ่อม 2.โรงโม่ 3.บ่อเหมือง

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.คลองรัตนภูมิ(ก่อนผ่านโครงการ) 2.คลองรัตนภูมิ(หลังผ่านโครงการ)

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  จุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21591/15251

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  จุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี2554

  คลองบางสร้าน

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30987/15946

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 2.บริเวณคลองลาวนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลองสองสลึง 4.บริเวณคลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่โครงการ

  หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

  32259/15866

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณหนองอีเหนี่ยง 2.บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาเรือ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาเรือ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขามะโน

  สุขสำราญ

ตากฟ้า นครสวรรค์

  32220/15380

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บ่อเหมืองของโครงการ

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  28672/15275

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำคลองน้ำพุ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดบ่อพระอินทร์ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดหนองเขศรีมงคล 4.บริเวณน้ำบาดาลวัดหนองคล้า

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 | 49

Visitor Number
5205936
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]