การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บริเวณทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3. บริเวณทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บริเวณทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3. บริเวณทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บริเวณทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3. บริเวณทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บ่อขุมเหมือง 2. ห้วยขาดช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3. ห้วยขาดช่วงจุดระบายน้ำออกจากโครงการ 4.ห้วยขาดช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. น้ำในขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยขมิ้น 3.ลำห้วยถ้ำเต่า 4.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 5.น้ำบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27494/14702

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2. บริเวณบ่อเก็บกักน้ำส่วนที่ต่ำสุดบริเวณก้นบ่อเหมือง ภายในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านห้วยลึก

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2560

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28721/15636

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2560

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2560

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28808/16115

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2560

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29228/15977

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 2558

  1.ห้วยถ้ำเต่าช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยถ้ำเต่าช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อดักตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2559

  1.น้ำบาดาลในบริเวณโครงการ 2.น้ำบ่อบริเวณบ้านเกษตรภูทอง 3.น้ำบ่อบริเวณโรงเรียนเจริญศึกษา

  โคกสลุง

พัฒนานิคม ลพบุรี

  29234/16030

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บ่อดินเก่าด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2.สระน้ำ 3.ห้วยใหญ่ 4.น้ำบาดาลชุมชนบ้านห้วยยาง 5.น้ำบาดาลชุมชนบ้านเขาตะเคียน

  ช่องสาริกา

พัฒนานิคม ลพบุรี

  29236/16095

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 2558

  1.บ่อดินเก่าด้านทิศเหนือของโครงการ 2.คลองตะเคียน 3.น้ำบาดาลบ้านคลองตะเคียน 4.น้ำบาดาลบ้านชอนน้อย

  เขาแหลม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  29243/16113

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 2558

  1. บ่อSump 2. ห้วยหินก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 3.3. ห้วยหินหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 4.บ่อบาดาล อบต.เขาแหลม 5.บ่อบาดาลบ้านห้วยหิน 6.บ่อบาดาลบ้านหนองเกตุพัฒนา

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  1. บริเวณสระน้ำด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านนากุดผึ้ง 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านโนนสวาท 4. บริเวณน้ำบาดาลวัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29175/15605

ลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 2558

  1. ห้วยไม่มีชื่อ 2. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก 3. บ่อดักตะกอนของโครงการ 4. ขุมเหมืองภายในโครงการ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29209/16102

ลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 2558

  1. ห้วยไม่มีชื่อ 2. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก 3. บ่อดักตะกอนของโครงการ 4. ขุมเหมืองภายในโครงการ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28497/16039

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1. บ่อบาดาลของโครงการ(โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว) 2.ฝายทดน้ำบ้านห้วยหิน 3.ห้วยหินบริเวณทางเข้าโรงโม่

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28479/15923

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1. บ่อบาดาลบ้านพวน 2.แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านห้วยหิน 3.ขุมเหมืองของโครงการ

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28500/15986

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1. น้ำในขุมเหมือง 2.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28494/15861

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2558

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.น้ำบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28428/15984

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1. น้ำในขุมเหมือง 2.โรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม 3.วัดเขาถ้ำเสือ 4.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  น้ำใต้ดิน 4 สถานี และน้ำผิวดิน 2 สถานนี

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28493/15867

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2558

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยจรเข้สามพัน 3.น้ำบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ 4.น้ำบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  1. บริเวณทางด้านข้างโรงโม่หิน 2. ขุมเหมืองภายในโครงการ 3. บริเวณบ้านห้วยลึก 4. บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.บ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บ่อบาดาลบ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31945/16116

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) 2.บริเวณบ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) 3.บริเวณสำนักงานโครงการ

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28487/15550

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  บ่อรวมน้ำของโครงการ

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  บ่อรับน้ำขุมเหมือง

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 2.บริเวณสระใหม่ (แทนจุดเก็บน้ำห้วยไผ่) 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หินศิลามาตรศรี

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 2.บริเวณสระใหม่ (แทนจุดเก็บน้ำห้วยไผ่) 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หินศิลามาตรศรี

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 2.บริเวณสระใหม่ (แทนจุดเก็บน้ำห้วยไผ่) 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หินศิลามาตรศรี

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.2. บริเวณบ่อเก็บกักน้ำส่วนที่ต่ำสุดบริเวณก้นบ่อเหมือง ภายในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  31943/15870

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านพวน 3.แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านห้วยหิน 4.แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านเขากำแพง 5.บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ

  น้ำก่ำ

ธาตุพนม นครพนม

  32402/15736

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.อ่างเก็บน้ำห้วยแง่ม 2. ฝายน้ำล้นคอนกรีตทางทิศใต้ 3. บ่อดักตะกอนของโครงการ

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28085/15493

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดหนองใหญ่ 2.บริเวณวัดบ่อวงครุพัฒนา 3.บริเวณวัดช่องสาลิกา

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28608/15360

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1. น้ำประปาบาดาลโรงเรียนหน้าพระลาน 2. น้ำประปาบาดาลโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 3. น้ำประปาบาดาลวัดถ้ำศรีวิไล

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32444/15541

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32439/15537

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  14083/15538

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14084/15539

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14085/15540

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14087/15542

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32443/15543

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  หน้าที่   1234 | 5 678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5627398
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]