การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24838/14783

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. ห้วยซับจันทร์ 2. บริเวณคลองมาบกระเบา 3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4 6.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24839/14784

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. ห้วยซับจันทร์ 2. บริเวณคลองมาบกระเบา 3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4 6.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24840/14785

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. ห้วยซับจันทร์ 2. บริเวณคลองมาบกระเบา 3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4 6.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24841/14786

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. ห้วยซับจันทร์ 2. บริเวณคลองมาบกระเบา 3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4 6.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  ท่างาม

อินทร์บุรี สิงห์บุรี

  29232/16058

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ลำรางสาธารณะก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ลำรางสาธารณะหลังผ่านพื้นที่โครงการ3.ขุมเหมืองทางด้านทิศตะวันออก4.ขุมเหมืองทางด้านทิศใต้ 5.บริเวณประปาบาดาลบ้านโพธิ์สำนัก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณขุมเหมืองเก่าธารรัก 3.บริเวณ Sump โครงการธารรัก

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำประปาบ้านดอนบน 5.น้ำประปาบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านในหุบ

  โคกไทย

ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

  2937/16036

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปี พ.ศ.2560

  บ่อดักตะก่อน (บ่อเหมือง)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพ ปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาล บริเวณวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้น บริเวณบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้น บริเวณบ้านไหหลำ

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ 2. บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ .บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองแก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองบัว

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30469/16076

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  คุณภาพน้ำผิวดิน 5 สถานี น้ำใต้ดิน 1 สถานี

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  บริเวณห้วยดินจี่

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  24385/14733

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  30797/19079

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งแค 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณคลองโป่ง

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณน้ำในห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28719/15460

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2560

  บริเวณบ่อตกตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28720/15152

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2560

  บริเวณบ่อตกตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  น้ำผิวดิน 2 สถานนี และน้ำใต้ดิน 2 สถานี

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28811/15999

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.น้ำบาดาลบ้านวงศ์เกษตร 2.น้ำบาดาลบ้านหนองน้ำแดง 3.น้ำบาดาลบ้านชลประทาน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  บริเวณบ่อบาลบ้านพลวง

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  4 สถานี

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บ้านโคกกรวด

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  น้ำใต้ดิน 4 สถานี และน้ำผิวดิน 2 สถานนี

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2559

  คุณภาพน้ำผิวดิน 1 สถานี และคุณภาพน้ำใต้ดิน 1 สถานี

  ปากช่อง

จอมบึง ราชบุรี

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  คุณภาพน้ำผิวดิน 2 สถานี ,คุณภาพใต้ดิน 4 สถานี

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  3 สถานี

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  4 สถานี

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  4 สถานี

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  4 สถานี

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่1 3.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่2 4.บริเวณคลองบ่อเจ็ดวา 5.บริเวณคลองโป่งแค

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยแม่ทะ 2.บริเวณห้วยสม 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านผาลาด 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านผาลาด

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านวังโคนเปือย 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  32144/16023

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ่อรับน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยฝางแล้ง 3.บริเวณห้วยยิงเห็น

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อน้ำศาลเจ้าซาไท้จื้อ 2.บริเวณบ่อทรายเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณบ่อเก็บขังน้ำ ตกตะกอนของโครงการ

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบึงจำรุง 2.บริเวณบึงสำนักใหญ่ 3.บริเวณคลองตาม่วง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดพลงไสว 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองสะพาน

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  24385/14733

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  1/2548

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 1 2.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 2 3.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 3 4.บริเวณบ่อบาดาลทหารพัฒนา

  หนองบัว

หนองบัว นครสวรรค์

  27007/15166

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยเจริญบริเวณที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านโชคเจริญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองน้ำขุ่น 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหินฮาว

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27274/16064

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณอ่างเก็บห้วยแพร่ง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเจริญสุข 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดพระอังคาร

  ทุ่งอรุณ

โชคชัย นครราชสีมา

  28807/15824

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  บริเวณทางน้ำสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือ

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก 6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำม่วง

  หน้าที่   12345678 | 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5289964
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]