การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านศรีสงคราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านศรีสงคราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.บริเวณห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.บริเวณห้วยน้ำปวน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.บริเวณห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.บริเวณห้วยน้ำปวน

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28306/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านปางแจ้ง 2.บ้านวงศ์เกษตร 3.บ้านหนองน้ำแดง

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.โรงโม่หิน 2.บ้านนาฝาย 3. บ้านสองคอน 4..บ้านวังผาดำ5.บ้านหนองแห้ว

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.วัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยมะขามทิศตะวันตก 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันออก 3.บ่อขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองแจงแมง 6.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 7.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลบ้านหนองแจงแมง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.อ่างเก็บน้ำตามด(สยา) 2.อ่างเก็บน้ำหนองพนม 3.อ่างเก็บน้ำจบก.

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1. น้ำขุมเหมืองเก่า 2.น้ำในสระบ้านสระกูด 3.บ้านสระกูด 4.บ้านบุญบันดาล 5.บ้านไร่กลางดง 6.โรงโม่หิน

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.สระน้ำด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บ้านนากุดผึ้ง 3.บ้านโนนสวาท 4.วัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. บริเวณน้ำห้วยโหง 2.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า 3.บริเวณน้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4. บริเวณแม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5. บริเวณแม่น้ำเลยช่วงหลังผ่านโรงแต่งแร่

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยทราย (ต้นน้ำ,ท้ายน้ำ) 2.บริเวณห้วยกุดเชียงมัง (บริเวณน้ำผุด) 3.บริเวณบ่อดักตะกอน (บ่อ บ1) 4.น้ำบาดาลบ้านนาสี 5.น้ำบาดาลบ้านหินตั้ง

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยตะแบก 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 4.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.คลองโพธิ์:จุดประมาณ 50 เมตร ก่อนเข้าสู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28793/15803 สู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28727/15636 2.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 3.บริเวณน้ำจากลำนางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 4.คลองโพธิ์: จุดประมาณ 50 เมตร

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24967/15171

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.คลองโพธิ์:จุดประมาณ 50 เมตร ก่อนเข้าสู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28793/15803 สู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28727/15636 2.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 3.บริเวณน้ำจากลำนางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 4.คลองโพธิ์: จุดประมาณ 50 เมตร

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28727/15636

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.คลองโพธิ์:จุดประมาณ 50 เมตร ก่อนเข้าสู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28793/15803 สู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28727/15636 2.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 3.บริเวณน้ำจากลำนางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 4.คลองโพธิ์: จุดประมาณ 50 เมตร

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.คลองโพธิ์:จุดประมาณ 50 เมตร ก่อนเข้าสู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28793/15803 สู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28727/15636 2.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 3.บริเวณน้ำจากลำนางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 4.คลองโพธิ์: จุดประมาณ 50 เมตร

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยไฮ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1. ประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.ประปาบ้านพรประเสริฐ

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.ห้วยขมิ้น (ห้วยขี้เหล็ก) 2. ประปาบ้านซับขี้เหล็ก 3.ประปาบ้านภูฝ้าย

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.น้ำห้วยพนม 1,2 2.น้ำบาดาลบ้านประทัดบุ 3. น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4. น้ำบาดาลบ้านโคกลาว

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1. คลองหนองรี 2. สาขาคลองหนองรี

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30965/15479

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1. คลองหนองรี 2. สาขาคลองหนองรี

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.คลองบางพลี 2.บริเวณทางน้ำไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 4.น้ำบ่อตื้นบริเวณชุมชนบ้านปากเหมือง 5.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านปากเหมือง 6. น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 7.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 8.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านล่าง 9.น้ำบาดาลบริเวณบ้

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16348/14802

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยแหน 2.ห้วยสระ 3.ห้วยแป้น 4.แม่น้ำยม 5.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 6.น้ำในขุมเหมือง 7.น้ำในบ่อดักตะกอน 8.น้ำใต้ดิน

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16349/14803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.แม่น้ำยม 2.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 3. บ่อดักตะกอน 4.น้ำในขุมเหมือง 5. ห้วยแหน 6.น้ำใต้ดิน 7.บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16351/14809

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.แม่น้ำยม 2.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 3. บ่อดักตะกอน 4.น้ำในขุมเหมือง 5. ห้วยแหน 6.น้ำใต้ดิน 7.บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16352/15345

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.แม่น้ำยม 2.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 3. บ่อดักตะกอน 4.น้ำในขุมเหมือง 5. ห้วยแหน 6.น้ำใต้ดิน 7.บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16353/15346

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.แม่น้ำยม 2.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 3. บ่อดักตะกอน 4.น้ำในขุมเหมือง 5. ห้วยแหน 6.น้ำใต้ดิน 7.บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16354/15347

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยสระ 2.แม่น้ำยม 3. อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 4. บ่อดักตะกอน 5.น้ำในขุมเหมือง 6.ห้วยแหน 7.น้ำใต้ดิน 8. บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16355/14805

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.แม่น้ำยม 2.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 3. บ่อดักตะกอน 4.น้ำในขุมเหมือง 5. ห้วยแหน 6.น้ำใต้ดิน 7.บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16357/15348

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยแป้น 2.แม่น้ำยม 3.อ่างเก็บน้ำ 4.บ่อดักตะกอน 5. น้ำในขุมเหมือง 6.ห้วยแหน 7.นำ ใต้ดิน 8. บ่อน้ำบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16358/15349

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.แม่น้ำยม 2.อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 3. บ่อดักตะกอน 4.น้ำในขุมเหมือง 5. ห้วยแหน 6.น้ำใต้ดิน 7.บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16359/14806

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยสระ 2.แม่น้ำยม 3. อ่างเก็บน้ำบ้านสระ 4. บ่อดักตะกอน 5.น้ำในขุมเหมือง 6.ห้วยแหน 7.น้ำใต้ดิน 8. บ่อบาดาล

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16360/14807

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยแป้น 2.แม่น้ำยม 3.อ่างเก็บน้ำ 4.บ่อดักตะกอน 5. น้ำในขุมเหมือง 6.ห้วยแหน 7.นำ ใต้ดิน 8. บ่อน้ำบาดาล

  เวียงเเก้ว

ลี้ ลำพูน

  25950/15613

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  น้ำห้วยแม่แนต

  นาทราย

ลี้ ลำพูน

  25951/15773

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.บริเวณลานแต่งแร่ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านนาทราย 3.บริเวณวัดบ้านฮั้ว

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  บริเวณบ้านห้วยทราย

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  8/2541

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.น้ำแม่เมยก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.น้ำแม่เมยหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1. บริเวณห้วยอุมยอมเหนือน้ำ 2. บริเวณห้วยอุมยอมท้ายน้ำ

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยกระทิงก่อนไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยกระทิงหลังไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านคำหวัน หมู่ที่ 5 4.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านห้วยมะขาม หมู่ที่ 3 5. บริเวณบ่อดักตะกอน

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  ห้วยดินจี่

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 | 35 3637383940414243444546474849

Visitor Number
5328839
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]