การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณต้นน้ำห้วยเก้าค้าง 2.บริเวณต้นน้ำห้วยบึงใหญ่ 3.บริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ (หลังจากห้วยเก้าค้างและห้วยบึงใหญ่มาบรรจบกัน) 4.บริเวณท้ายน้ำก่อนถึงบ้านอุมุง 5.บริเวณน้ำบ่อตื่นบ้านอุมุง 6.น้ำบาดาลบ้านอุมุง

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านโนนถาวร 2.น้ำประปาบาดาลบ้านผาเจาะ 3.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสังวาลย์

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.น้ำบาดาลบ้านสระกุด 2.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 3.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง(1) 4.น้ำบาดาลโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 5.น้ำขุมเหมืองเก่า 6.น้ำในสระบ้านสระกุด

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31946/16027

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนโครงการ 2.บริเวณบ้านหินลาด 3.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณต้นน้ำห้วยเก้าค้าง 2.บริเวณต้นน้ำห้วยบึงใหญ่ 3.บริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ (หลังจากห้วยเก้าค้างและห้วยบึงใหญ่มาบรรจบกัน) 4.บริเวณท้ายน้ำก่อนถึงบ้านอุมุง 5.บริเวณน้ำบ่อตื่นบ้านอุมุง 6.น้ำบาดาลบ้านอุมุง

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31946/16027

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหินลาด 2. บริเวณบ้านโคกสำราญ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31093/15882

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.อ่างเก็บน้ำหนองพนม 2.บริเวณบ้านประทัดบุ 3.บริเวณบ้านโคกหิน 4.บริเวณบ้านโคกลาว

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณห้วยไฮ

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสระน้ำด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บริเวณบ้านนากุดผึ้ง 3.บริเวณบ้านโนนสวาท 4.บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ 2557

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.บ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บ่อบาดาลบ้านห้วยลึก

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  32827/16014

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณคลองผาดิน 2.บริเวณคลองร่องน้อย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเหล่าใหญ่ 5.บริเวณน้ำบาดาลวัดเทพนิมิตรวราราม

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.น้ำบาดาลบ้านนาสมใจ 2.น้ำบาดาลบ้านวังชมภู 3.น้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ 4.น้ำห้วยวังชมภู 5.อ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.น้ำบาดาลบ้านนาสมใจ 2.น้ำบาดาลบ้านวังชมภู 3.น้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ 4.น้ำห้วยวังชมภู 5.อ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำบาดาลบ้านสระกุด 2.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 3.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง(1) 4.น้ำบาดาลโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 5.น้ำขุมเหมืองเก่า 6.น้ำในสระบ้านสระกุด

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14317

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2.บริเวณห้วยผาลาดก่อนผ่าน 3.บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14317

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2.บริเวณห้วยผาลาดก่อนผ่าน 3.บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1. บริเวณขุมเหมืองที่ 1 2.บริเวณลำห้วยทรายขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการฯ 3.บริเวณลำห้วยทรายขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการฯ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเหมืองแร่

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.ห้วยปลวก 2.ห้วยก้อ 3.แพรกห้วยก้อ 4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.Sump ในขุมเหมือง 7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3.บริเวณห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 4.บริเวณห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22363/15231

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.ห้วยบง 2.สาขาห้วยบง 3.ห้วยตาหล่ม

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยดินจี่ 2.บริเวณห้วยแม่สอด

  ป่ามะม่วง

เมือง ตาก

  30768/15971

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยแม่ท้อ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านปางสา

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  .บริเวณห้วยอุมยอมเหนือน้ำ 2.บริเวณห้วยอุมยอมท้ายน้ำ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1. บริเวณน้ำแม่จาง 2. บริเวณแหล่งน้ำใช้ในโครงการ 3.บริเวณประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยข้าวหลาม 2.บริเวณแม่น้ำพุง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองสองห้อง

  เวียงเเก้ว

ลี้ ลำพูน

  25950/15613

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำห้วยแม่แนต 2.บริเวณน้ำห้วยแม่งอง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวงศ์ษาพัฒนา

  ไผ่โทน

ร้องกวาง แพร่

  22362/15135

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยแม่กระทิง 2.บริเวณห้วยแม่คำมี

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1. บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4. แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยแม่แจน 2.บริเวณห้อยคอกหมู 3.บริเวณห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณขุมเหมือง ในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณแม่น้ำลี้

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณขุมเหมืองที่ 1 2.บริเวณลำห้วยทรายขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณลำห้วยทรายขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 5.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด

  เวียงเเก้ว

ลี้ ลำพูน

  25950/15613

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำห้วยแม่แนต 2.บริเวณน้ำห้วยแม่งอง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวงศ์ษาพัฒนา

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25695/14506

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณขุมเหมืองร่มเย็น 2.บริเวณขุมเหมืองนำแสง 3.บริเวณขุมเหมืองบุญบันดาล

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่1 3.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่2 4.บริเวณคลองบ่อเจ็ดวา 5.บริเวณคลองโป่งแค

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริณบ่อน้ำตื้นบ้านใหม่สามัคคี 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมุง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมุง 5.บริเวณน้ำบาดาลโครงการ

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22363/15231

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.ห้วยบง 2.สาขาห้วยบง 3.ห้วยตาหล่ม

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25695/14506

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณขุมเหมืองร่มเย็น 2.บริเวณขุมเหมืองนำแสง 3.บริเวณขุมเหมืองบุญบันดาล 4.บริเวณห้วยตะลุกไม้กอง

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่1 3.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่2 4.บริเวณคลองบ่อเจ็ดวา 5.บริเวณคลองโป่งแค

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่1 3.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่2 4.บริเวณคลองบ่อเจ็ดวา 5.บริเวณคลองโป่งแค

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริณบ่อน้ำบาดาลบ้านมุง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมุง 4.บริเวณบ่อน้ำน้ำตื้นบ้านใหม่สามัคคี 5.บริเวณน้ำบาดาลในโครงการ

  หน้าที่   1234567891011121314 | 15 16171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5289928
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]