การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  30449/15859

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยหลวง 2.บริเวณห้วยปุ๊

  เทศบาลตำบลลี้

ลี้ ลำพูน

  25852/15052

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณขุมเหมือง 2. บริเวณแม่น้ำลี้ก่อนผ่านโครงการ 3. บริเวณแม่น้ำลี้หลังผ่านโครงการ 4. บริเวณห้วยกวางตายก่อนผ่านโครงการ 5. บริเวณห้วยกวางตายหลังผ่านโครงการ 6.บริเวณบ่อบาดาลชุมชนบ้านโฮ่ง 7. บริเวณบ่อน้ำตื้นสังเกตการณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการทางทิศใต้ 8.

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  1. บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2. บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3. บริเวณห้วยดอกเข้มก่อนไหลพื้นที่โครงการ 4. บริเวณห้วยดอกเข้มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5. บริเวณห้วยดอกเข้มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำบาดาลบ้านผาแดง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลุเต่า 3.บริเวณบ้านลุตะแบก

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยส้าน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่า

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25695/14506

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณขุมเหมืองร่มเย็น 2.บริเวณขุมเหมืองนำแสง 3.บริเวณขุมเหมืองบุญบันดาล 4.บริเวณห้วยตะลุกไม้กอง

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  22886/15179

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณลำห้วยหาด(ก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำ) 2. บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหาด 3. บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  31221/15180

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณลำห้วยหาด(ก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำ) 2. บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหาด 3. บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  บริเวณห้วยดินจี่

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัด

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปี 2556

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านมาบหวาย 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก)

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1. คลองบ่อไร่ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. คลองบ่อไร่หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณขุมเหมืองเก่าธารรัก 3.บริเวณ Sump โครงการธารรัก

  หนองไม้แก่น

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

  29805/15821

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวพื้นที่โครงการ 3. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำประปาบาดาลบ้านไทรทอง 5.น้ำประปาบาดาลบ้านโค้งพัฒนา 6.น้ำประปาบาดาลบ้านปักตะลักษณ์

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านในหุบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1. คลองบ่อไร่ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. คลองบ่อไร่หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1. บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2. บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หิน หจก.ทัศนาชลบุรี 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองสมอ

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2555

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อน้ำใช้บ้านหนองนกเอี้ยง 2.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ 3.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 4.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 5.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 6.บริเวณบ่อน้ำใสของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30965/15479

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1. บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1. บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2. บริเวณคลองสุขไพรวัน(ต้นน้ำ) 3.บริเวณคลองสุขไพรวัน(ท้ายน้ำ) 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณคลองซากขุนวิเศษ 3.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณต้นน้ำ 4.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณท้ายน้ำ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านท่าอิฐ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลเมืองปรกฟ้า

อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี

  33188/15976

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  1. บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม 2.บริเวณสระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน 3. บริเวณบ่อเก็บขังน้ำ

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30987/15946

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2556

  .บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 2.บริเวณคลองลาวนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลองสองสลึง 4.บริเวณคลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่โครงการ

  ช้างข้าม

นายายอาม จันทบุรี

  26315/15527

ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านหนองไทร 2. บริเวณชุมชนเขาดัน 3. บริเวณคลองกระแจะต้นน้ำ 4.บริเวณคลองกระแจะท้ายน้ำ 5.บริเวณโรงแต่งแร่ 6.บริเวณอาคารสำนักงาน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) 3. น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย 5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำจากระบบบำบัด พ.ศ.2555

  1. ห้วยนา 2.บริเวณสระน้ำ 3.ห้วยแม่จาง 4.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านแม่จาง 5.บ่อน้ำตื้นบริเวณบ้านสบเติ๋น 6.บ่อน้ำตื้นบริเวณบ้านสบป้าด 7.บ่อบาดาลบริเวณบ้านสบเมาะ 8.บริเวณ South Wetland 9.บริเวณบ่อดักตะกอน1 10.บริเวณบ่อดักตะกอน 2

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22262/14030

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยด้านทิศใต้ 2.บริเวณขุมเหมือง 3.บ่อบาดาลบ้านถ้ำดิน 4. บริเวณน้ำบาดาลของโรงโม่หิน

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านลุเต่า 2.น้ำบาดาลบ้านผาแดง 3.น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยแม่ทาน 2.บริเวณห้วยแม่เขียดต้นน้ำ 3.บริเวณฝายเก็บน้ำห้วยแม่เขียด 4.บริเวณบ่อดักตะกอนด้านทิศใต้ 5.บริเวณห้วยหลวงต้นน้ำ 6.บริเวณห้วยหลวงท้ายน้ำ 7.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (อ่างแม่กั๊วะ) 8.บริเวณน้ำขุมเหมือง 9.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กั๊วะ (แม่ทาน)

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  30449/15859

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยหลวง 2.บริเวณห้วยปุ๊

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลุเต่า 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลุตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านผาแดง

  หน้าที่   12345678910111213141516171819 | 20 2122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5621822
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]