การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ตาเนาะแมเราะ

เบตง ยะลา

  31535/15394

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านบ่อน้ำร้อน 2.บริเวณปิยมิตร 1 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  12652/15511

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณห้วยปุ๊ 2.บริเวณห้วยหลวง

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12337/15272

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ(ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ) 2.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ(ช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ)3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านลิดล4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านบาตัน5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านกูเบ

  เทศบาลตำบลเกล็ดเเก้ว

สัตหีบ ชลบุรี

  33189/16070

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 2.บริเวณขุมเหมืองโครงการ

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อรับน้ำขุมเหมือง 2. บริเวณบ่อดักตะกอนบริเวณโรงโม่หิน 3.บริเวณบ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ่อพักน้ำของโครงการ

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสถานีที่ 1 (บ่อเหมือง) 2.บริเวณสถานีที่ 2 (อ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด)

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อรับน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 3.บริเวณบ่อบาดาลวัดถ้ำกุญชร

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสถานีที่ 1 2.บริเวณสถานีที่ 2 3.ชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสถานีที่ 1 (บ่อเหมือง) 2.บริเวณสถานีที่ 2 (อ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/156424

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสถานีที่ 1 2.บริเวณสถานีที่ 2 3.ชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  ต้าผามอก

ลอง แพร่

  32175/15950

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณน้ำแม่สวกก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณน้ำแม่สวกหลังรวมกับน้ำจากห้วยแก้ว 3.บริเวณน้ำแม่ต้าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณน้ำแม่ต้าหลังผ่านโครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  30449/15859

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยหลวงที่อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยปุ๊ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโครงการ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31097/16078

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บ่อดักตะกอนของโครงการ 2.ประปาบ้านโคกหิน

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31093/15882

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.อ่างเก็บน้ำหนองพนม 2.บริเวณบ้านประทัดบุ 3.บริเวณบ้านโคกหิน 4.บริเวณบ้านโคกลาว

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสระเก็บน้ำบ้านห้วยสระพลู 2.บริเวณฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง 3.บริเวณสระหลวงบ้านร่องเจริญ4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านร่องเจริญ

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสระเก็บน้ำบ้านห้วยสระพลู 2.บริเวณฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง 3.บริเวณสระหลวงบ้านร่องเจริญ4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านร่องเจริญ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณรับน้ำขุมเหมือง 2.บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 3.บ่อบาดาลบ้านหนองริ้น

  น้ำร้อน

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านทุ่งหินปูน2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชำเรียง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ้านลุเตา 2.บริเวณบ้านลุตะแบก 3.บริเวณบ้านผาแดง

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปี 2557

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณห้วยน้ำหลุม 2.บริเวณห้วยคนทา 3.บริเวณห้วยหนองหลุม 4.ขุมเหมือง5.บ้านถ้ำสมบัติ6.บ้านห้วยคนทา7บ้านห้วยลาน

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบเสมอ2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกสำราญ

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบเสมอ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกสำราญ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำห้วยแก่งหินปูน

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปี 2557

  1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองหินส้มโง้ม 2.บริเวณคลองซับไม้แก่น 3.บริเวณบ่อดักตะกอน

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณห้วยซับไพลวัลย์ 2.บริเวณห้วยตะกั่ว 3.บริเวณคลองตะกรุดหิน 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  22873/16057

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขุมเหมืองภายในโครงการ 2.บริเวณเหมืองบ้านแปะก่อนผ่านเข้าใกล้โครงการ 3.บริเวณเหมืองบ้านแปะหลังผ่านเข้าใกล้โครงการ 4.บริเวณแม่น้ำบ้านแปะก่อนผ่านเข้าใกล้โครงการ 5.บริเวณแม่น้ำบ้านแปะหลังผ่านเข้าใกล้โครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อเหมือง 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณคลองวังมะเดื่อ 4.บริเวณคลองสะบ้า

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2557

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านทุ่งหินปูน 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชำเรียง

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองตะแบก 2.บริเวณคลองศาลาลอย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหัวถนน 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านคลองปลาหมอ

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองตะแบก 2.บริเวณคลองศาลาลอย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหัวถนน 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านคลองปลาหมอ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนในโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านท่าเกย

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองหินส้มโง้ม 2.บริเวณคลองซับไม้แกบ 3.บริเวณบ่อดักตะกอน

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1บริเวณห้วยซับไพลวัลย์ 2.บริเวณห้วยตะกั่ว 3.บริเวณคลองตะกรุดหิน 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อเหมือง 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณคลองวังมะเดื่อ 4.บริเวณคลองสะบ้า

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29533/15675

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองลำพลาดเจริญผลบริเวณก่อนไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณคลองลำพลาดเจริญผลบริเวณหลังไหลผ่านโครงการ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณเวณห้วยขมิ้น 2.บริเวณห้วยซับเหล็ก 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28811/15999

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านวงศ์เกษตร 2.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองน้ำแดง 3.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน

  ยางราก

โคกเจริญ ลพบุรี

  29189/15734

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านพูเว่ 2.บริเวณสระเก็บกักน้ำใกล้พื้นที่โครงการ3.บริเวณห้วยบง (บริเวณบ้านห้วยบง)4.บริเวณบ่อขุมเหมือง5.บริเวณบ่อดักตะกอน6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพูเว่7.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสระเพลง

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริณบ่อน้ำตื้นบ้านใหม่สามัคคี 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมุง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมุง 5.บริเวณน้ำบาดาลโครงการ

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านทุ่งหินปูน 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชำเรียง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29175/15605

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ.2556

  1. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก 2.บ่อขุมเหมือง 3.บ่อดักตะกอนทางทิศใต้ของโครงการ

  หน้าที่   123456789101112 | 13 141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5211413
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]