การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32440/15544

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32436/15545

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32445/15546

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2. แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่อง 4.บ่อดักตะกอน ต 5.บ่อบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 6.บ่อบาดาลบ้านท่าคล้อใต้ 7.บ่อบาดาลบ้านหนองมะค่า

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32441/15547

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำในบ่อเหมือง จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 2.น้ำจากแม่น้ำป่าสัก 3.ห้วยอีร้า 4.บ่อน้ำตื้นบ้านป่าไผ่ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านช่องใต้ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  17301/15548

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำในบ่อเหมือง จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 2.น้ำจากแม่น้ำป่าสัก 3.ห้วยอีร้า 4.บ่อน้ำตื้นบ้านป่าไผ่ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านช่องใต้ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32442/15549

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำในบ่อเหมือง จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 2.น้ำจากแม่น้ำป่าสัก 3.ห้วยอีร้า 4.บ่อน้ำตื้นบ้านป่าไผ่ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านช่องใต้ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองมะค่า

  กลอนโด

ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

  32659/15922

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันตก 2.ขุมเหมืองด้านทิศตะวันออก 3.บ่อบาดาลบ้านแหลมทอง 4.บริเวณน้ำบาดาลศูนย์เกษตรยุติธรรม

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  32683/16105

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  บ่อดักตะกอน

  หลุมรัง

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  32639/15973

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยโกรกกรากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยโกรกกรากหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บาดาลบ้านจัดสรร

  ศรีมงคล

ไทรโยค กาญจนบุรี

  32646/15820

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองศรีมงคล 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอน 3.บริเวณบ่อรองรับน้ำใส

  วังไผ่

ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

  32636/15802

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  พังตรุ

ท่าม่วง กาญจนบุรี

  32627/15602

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  น้ำบาดาลวัดเขาคันหอก

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยพุมะค่า (ช่วงต้นน้ำ) 2.ห้วยพุมะค่า (ช่วงท้ายน้ำ) 3.บ่อดักตะกอน 4.บ่อบาดาลของโครงการ 5.บ่อบาดาลสาธารณะ

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  32635/15952

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยพุมะค่า (ช่วงต้นน้ำ) 2.ห้วยพุมะค่า (ช่วงท้ายน้ำ) 3.บ่อดักตะกอน 4.บ่อบาดาลของโครงการ 5.บ่อบาดาลสาธารณะ

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. คลองหินส้มโง้ม 2. คลองซับไม้แกน 3. บ่อดักตะกอน

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยซับไพลวัลย์ 2.ห้วยตะกั่ว 3.คลองตะกรุดหิน 4.บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยซับไพลวัลย์ 2.ห้วยตะกั่ว 3.คลองตะกรุดหิน 4.บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  ห้วยแก่งหินปูน

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านมาบสมอ 2.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยน้ำหลุม 2.บริเวณห้วยคนทา 3.บริเวณห้วยหนองหลุม 4.ขุมเหมือง5.บ้านถ้ำสมบัติ6.บ้านห้วยคนทา7บ้านห้วยลาน

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองตะแบก 2.บริเวณคลองศาลาลอย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหัวถนน 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านคลองปลาหมอ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณบ่อดักตะกอนในโครงการ2 บริเวณบ่อบาดาลบ้านท่าเกย

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  33317/16001

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองมาบกระเบา 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านแผ่นดินทอง 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลสถานีจ่ายน้ำทับกวาง

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33380/16043

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บ่อดักตะกอน(Sump)ภายในพื้นที่โครงการ 2.บ่อน้ำบ่อดินเก่าบริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 3.น้ำบาดาลชุมชนบ้านหนองจาน 4.น้ำบาดาลวัดบ่อโครก

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33380/16043

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บ่อดักตะกอน(Sump)ภายในพื้นที่โครงการ 2.บ่อน้ำบ่อดินเก่าบริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 3.น้ำบาดาลชุมชนบ้านหนองจาน 4.น้ำบาดาลวัดบ่อโครก

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  33307/16046

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  33308/16047

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

  บ้านยาง

เสาไห้ สระบุรี

  33309/16048

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28665/15781

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำคลองถ้ำเต่า 2.น้ำบาดาลบ้านป่าไม้แดง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านป่าไม้แดง 4.น้ำประปาบาดาลบ้านถ้ำเต่า

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  โคกแย้

หนองแค สระบุรี

  33315/15978

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1. บริเวณคลองหนองจอกใหญ่ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ2. คลองหนองจอกใหญ่หลังผ่านพื้นที่โครงการ 3. บ่อเก็บขัง ข2 4. บ่อเก็บขัง ข6

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  31946/16027

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านหินลาด 2. บริเวณบ้านโคกสำราญ 3.บริเวณบ้านบ่อรับน้ำขุมเมือง

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33350/16100

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1. บ่อบาดาลของโครงการ

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33284/15927

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1. บ่อบาดาลของโครงการ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24917/14563

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24914/14548

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24915/14562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24916/14549

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24913/14561

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24918/14564

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24919/14546

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  24920/14547

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  27314/14518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  หน้าที่   12345 | 6 78910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5623756
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]