การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัดซอย

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัดซอย

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26684/15137

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. คลองฉนากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ2. คลองฉนากหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. คลองบ่อไร่ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. คลองบ่อไร่หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1. สระน้ำสาธารณะ

  เทศบาลตำบลรางหวาย

พนมทวน กาญจนบุรี

  28475/15389

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านโกซ้าย 2.น้ำบาดาลชุมชนบ้านลาดหมู

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1. แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านห้วยหิน 3.แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านเขากำแพง 4.แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองมะขอ

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28464/15296

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1. บริเวณห้วยไผ่ 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 1.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 2.ประปาบาดาลในโรงโม่หิน

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28463/15297

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1. บริเวณห้วยไผ่ 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 1.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 2.ประปาบาดาลในโรงโม่หิน

  พลับพลาไชย

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28465/15298

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1. บริเวณห้วยไผ่ 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 1.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 2.ประปาบาดาลในโรงโม่หิน

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22429/14032

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.อ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 2.ห้วยนาโสม

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.อ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 2.ห้วยนาโสม 3.สะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 4.สะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  น้ำผิวดิน 1. บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง น้ำใต้ดิน 1.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  น้ำผิวดิน 1. บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง น้ำใต้ดิน 1.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  น้ำผิวดิน 1. บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง น้ำใต้ดิน 1.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2552

  1. บริเวณบ่อขุมเหมือง 2. บริเวณห้วยขาดช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3. บริเวณห้วยขาดช่วงจุดระบายน้ำออกจากโครงการ 4. บริเวณห้วยขาดช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ 1. บริเวณบ่อน้ำตื้นที่บ้านด้านทิศใต้

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  น้ำผิวดิน 1. บริเวณห้วยขมิ้น 2. บริเวณห้วยซับเหล็ก 3. อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก น้ำใต้ดิน 1. บริเวณห้วยขมิ้น(บ่อน้ำตื้น)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552

  น้ำผิวดิน 1. บริเวณห้วยขมิ้น 2. บริเวณห้วยซับเหล็ก 3. อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก น้ำใต้ดิน 1. บริเวณห้วยขมิ้น(บ่อน้ำตื้น)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  น้ำผิวดิน 1. น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง น้ำใต้ดิน 1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2552

  น้ำผิวดิน 1. บริเวณคลองวังน้ำขาวก่อนไหลผ่านประทานบัตร 2. บริเวณคลองวังน้ำขาวหลังไหลผ่านประทานบัตร ,น้ำใต้ดิน 1. บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 2. บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองแกรก 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองบัว

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28609/15567

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและระดับน้ำเดือนมกราคม 2553

  1. น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 2. น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว 3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27884/15195

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27862/14732

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27863/15044

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27863/15044

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27864/15045

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27874/14766

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27833/14709

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27873/14710

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27873/14710

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32443/15543

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32440/15544

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32436/15544

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32436/15545

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27813/15040

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27813/15040

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27824/15042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27824/15042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27825/15043

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27825/15043

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32439/15537

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  32445/15546

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  32245/15546

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  32445/15546

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  14083/15538

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  14084/15539

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14084/15539

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  บ้านป่า

แก่งคอย สระบุรี

  14085/15540

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  14085/15540

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.แม่น้ำป่าสักบ้านท่าเกวียน 2.แม่น้ำป่าสักบ้านวังกวาง 3.แม่น้ำป่าสักบ้านช่องใต้ 4.น้ำบาดาลบ้านหาดสองแควใต้ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.คลองตะแบก(คลองปลาหมอ) 2.คลองศาลาลาย 3.ประปาบาดาลบริเวณบ้านหัวถนน 4.ประปาบาดาลบริเวณบ้านคลองปลาหมอ

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 | 38 3940414243444546474849

Visitor Number
5328820
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]