การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านมุง 2.บ่อน้ำตื้นบ้านใหม่สามัคคี 3.บ่อบาดาลบ้านมุง 4.บ่อบาดาลบ้านใหม่สามัคคี

  ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  30682/15323

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านน้ำดิบ 2.น้ำประปาบาดาลบ้านโซกเปือย 3.ห้วยพระคง

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.จุดเหนือน้ำ 2.จุดท้ายน้ำ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยดินจี่ 2.ห้วยแม่สอด

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยดินจี่

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยบ่อตะเคียน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 5.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก 6.น้ำบาดาลบ้านเขากระป่อม

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 5.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก 6.น้ำบาดาลบ้านเขากระป่อม

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่21375/15319 2.บ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่21375/15319 3.ห้วยกุ่ม

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22840/14318

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.แอ่งน้ำดิบที่เหมืองกักเก็บไว้ที่ระดับสูง2.แอ่งน้ำที่เหมืองแร่ได้สร้างคันกั้นน้ำไว้3.ธารน้ำขนาดเล็กก่อนไหลรวมกับน้ำจากรางกู้แร่4.แอ่งน้ำที่ดักน้ำจากหน้าเหมืองที่กำลังดำเนินการ5.บ่อดักตะกอนสุดท้าย6.อ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่5ต.บ่อแก้ว7.ห้วยบ่อแก้วด้าน

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14317

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.แอ่งน้ำดิบที่เหมืองกักเก็บไว้ที่ระดับสูง2.แอ่งน้ำที่เหมืองแร่ได้สร้างคันกั้นน้ำไว้3.ธารน้ำขนาดเล็กก่อนไหลรวมกับน้ำจากรางกู้แร่4.แอ่งน้ำที่ดักน้ำจากหน้าเหมืองที่กำลังดำเนินการ5.บ่อดักตะกอนสุดท้าย6.อ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ม.5ต.บ่อแก้ว7.ห้วยบ่อแก้วด้านหล

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.ห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.ห้วยน้ำปวน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยกะปิ 2.ห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26972/15559

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน้

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26973/15560

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.Tailing storage facility 2. Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน้ำ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.ห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.ห้วยน้ำปวน

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำห้วยโหง 2.น้ำขุมเหมืองเก่า 3.น้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4.แม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5.แม่น้ำเลยช่วงหลังฝนผ่านโรงแต่งแร่

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551

  1.บริเวณห้วยเสลา 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านน้ำขุ่น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยกะปิ 2.ห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2551

  1.ห้วยแม่สอด 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.น้ำบาดาลบ้านพนม

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยตะแบก 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 4.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านปางแจ้ง 2.บ้านวงศ์เกษตร 3.บ้านหนองน้ำแดง

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 9 สถานี

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26968/15574

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.สถานีตรวจวัดน้ำใต

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26969/15575

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.Tailing storage facility 2.Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน้

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26970/15576

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.Tailing storage facility 2. Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน้

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26971/15558

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.Tailing storage facility 2. Waste dump 3.บ่อรับน้ำบริเวณโรงแต่งแร่และน้ำฝนจาก Sump โดยรอบขุมเหมือง 4.องค์ประกอบน้ำทิ้งกากแร่ (Slurry) 5.บ่อกักเก็บน้ำท้าย Engineered wetland 6.ทางน้ำไหลลงห้วยผุก 7.บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนา 8.บริเวณจุดตรวจวัดน้

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยพนม1 2.ห้วยพนม2 3.น้ำบาดาลบ้านประทัดบุ 4.น้ำบาดาลบ้านโคกลาว

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.อ่างเก็บน้ำตามด(สยา) 2.อ่างเก็บน้ำหนองพนม 3.อ่างเก็บน้ำจบก

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.น้ำบาดาลบ้านพนม

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.แท้งค์น้ำบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 2.วัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ใน ปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบาดาลบ้านห้วยลึก 2.น้ำบาดาลบ้านโคกขุนสมาน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ชุมชนบ้านพลวง 2.บ้านโคกตาสิงห์

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.เหมืองนางรองศิลาทิพย์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31854/15397

ผลการตรวจวัดคุณภาพผิวดิน และน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2551

  1.ห้วยโจก 2.ห้วยมะนาว 3.ห้วยอันซอง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองทับ 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 7.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 8.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพผิวดิน และน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2551

  1.ห้วยโจก 2.ห้วยมะนาว 3.ห้วยอันซอง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองทับ 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 7.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 8.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพผิวดิน และน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2551

  1.ห้วยโจก 2.ห้วยมะนาว 3.ห้วยอันซอง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองทับ 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 7.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 8.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพผิวดิน และน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2551

  1.ห้วยโจก 2.ห้วยมะนาว 3.ห้วยอันซอง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองทับ 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 7.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 8.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

  1.น้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2. น้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3. น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสารท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสารท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสารท

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปีพ.ศ.2551

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านวังโคนเปือย 2.น้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  (1) บ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 (2) บ่อดินเก็บเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก (3)ห้วยกุ่ม

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.ห้วยกะปิ 2.น้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372//15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยกะปิ 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 | 47 4849

Visitor Number
5211462
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]