การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยบ่อตะเคียน 2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเขิงเทียน 3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  32129/15592

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำห้วยบง 2.น้ำบ่อตื้นบ้านผาเวียง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านสาลีก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านม่วงเนิ้ง 5.น้ำบาดาลบ้านผาวียง 6.น้ำบาดาลบ้านม่วงเนิ้ง

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.ห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  บ้านปิน

ลอง แพร่

  32164/15551

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.ห้วยแม่ยาก 2.อ่างเก็บน้ำแม่ยาก 3.อ่างเก็บน้ำแม่กลาง 4.สระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านปิน 6.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า 7.บ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิดของโครงการ

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22263/13849

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำห้วยบง 2.น้ำบ่อตื้นบ้านผาเวียง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านสาลีก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านม่วงเนิ้ง 5.น้ำบาดาลบ้านผาวียง 6.น้ำบาดาลบ้านม่วงเนิ้ง

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  27516/15477

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  27517/15478

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านวังโคนเปือย 2.น้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยอุมยอมบริเวณเหนือน้ำ 2.ห้วยอุมยอมบริเวณท้ายน้ำ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยดินจี่

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยแม่ทะ 2.ห้วยสม 3.บ่อน้ำตื้นบ้านผาลาด 4.บ่อบาดาลบ้านผาลาด

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านปางแจ้ง 2.บ้านวงศ์เกษตร 3.บ้านหนองน้ำแดง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยดินจี่ 2.ห้วยแม่สอด

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  จำนวน 9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28727/15636

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  จำนวน 9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  จำนวน 9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24967/15171

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  จำนวน 9 สถานี

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านพรประเสริฐ 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านล็อกศรีประทุม 3.น้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้าน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านพรประเสริฐ 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้านล็อกศรีประทุม 3.น้ำประปาบาดาลบ้านชุมชนบ้าน

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยไฮ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26984/15312

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.ห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.ห้วยน้ำปวน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 3.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม 4.ห้วยน้ำปวนหน้าฝาย 5.ห้วยน้ำปวน

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยขมิ้น (ห้วยขี้เหล็ก) 2.ประปาบ้านซำขี้เหล็ก 3.ประปาบ้านภูฝ้าย

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.น้ำในสระบ้านสระกุด 2.น้ำบาดาลบ้านสระกุด 3.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 4.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง(1) 5.น้ำบาดาลโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.น้ำบาดาลบ้านพนม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.น้ำบาดาลบ้านพนม

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยพนม1 2.ห้วยพนม2 3.น้ำบาดาลบ้านประทัดบุ 4.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 5.น้ำบาดาลบ้านโคกลาว

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยตะแบก 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 4.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.อ่างเก็ยน้ำตามด(สยา) 2.อ่างเก็บน้ำหนองพนม 3.อ่างเก็บน้ำจบก

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตรวจวัดคุภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินภักดีแผ่นดิน 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านสองคอน 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านหนองแห้ว

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยสังขะยวน 2.แม่น้ำเชิญ 3.บ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ห้วยสังขะยวน 2.แม่น้ำเชิญ 3.บ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินภักดีแผ่นดิน 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านสองคอน 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านหนองแห้ว

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25272/14905

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  จำนวน 13 สถานี

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25282/14906

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  จำนวน 13 สถานี

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.คลองยางยวน1 2.คลองยางยวน2 3.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก1 4.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก2 5.คลองหินแท่น

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ท่อลอดบ้านทุ่งนุ้ย 2.บ่อน้ำตื้นบ้านโคกโดน

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.บ่อเหมืองเก่าในพื้นที่โรงโม่หิน

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.คลองสังข์ 2.น้ำในขุมเหมือง 3.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งสมอ 4.บ่อน้ำตื้นบ้านใสมุด 5.บ่อน้ำตื้นบ้านควนสระบัว

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองปริก 2.แม่น้ำตาปี 3.บ่อรองรับน้ำของโครงการ 4.น้ำบาดาลบ้านขนาน 5.น้ำบาดาลบ้านโคกออก 6.บ่อน้ำตื้นบ้านลุ่ม

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.คลองปริก 2.แม่น้ำตาปี 3.บ่อรองรับน้ำของโครงการ 4.น้ำบาดาลบ้านขนาน 5.น้ำบาดาลบ้านโคกออก 6.บ่อน้ำตื้นบ้านลุ่ม

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26109/14739

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ทางน้ำในพื้นที่โครงการ 2.ทางน้ำก่อนเขาโครงการ 3.บ่อดักตะกอน

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26109/14739

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552

  1.ทางน้ำในพื้นที่โครงการ 2.ทางน้ำก่อนเขาโครงการ 3.บ่อดักตะกอน

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 | 41 4243444546474849

Visitor Number
5331204
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]