การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27527/15353

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27528/15354

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27530/15333

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27531/15357

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27532/15356

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27533/15332

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27534/15337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27535/15355

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30377/15837

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30378/15838

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30379/15839

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30380/15840

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30381/15841

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30382/15842

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30383/15843

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30384/15844

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30385/15845

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30386/15846

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30387/15847

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30388/15848

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30425/15849

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  30426/15851

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  เทศบาลตำบลลี้

ลี้ ลำพูน

  25963/15874

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.แม่น้ำลี้ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ2.แม่น้ำลี้ช่วงหลังจากไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ3.บ่อดักตะกอน (บ่อที่ 3)4.น้ำบ่อตื้นบ้านนากลาง5.น้ำบ่อบาดาลบ้านนากลาง

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสาท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสาท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยซับน้อย 2. คลองตะเคียน 3. คลองวังใหม่ 4. คลองตาสาท

  เทศบาลตำบลลี้

ลี้ ลำพูน

  25839/14411

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านนากลาง 3.บริเวณลำห้วยดินโยค

  เมืองแปง

ปาย แม่ฮ่องสอน

  20504/14298

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำที่ซึมซับจากเหมืองอุโมงค์2.น้ำในแม่น้ำปายบริเวณก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ3.น้ำในแม่น้ำปายบริเวณหลังจากที่ผ่านพื้นที่โครงการฯไปแล้ว

  เมืองแปง

ปาย แม่ฮ่องสอน

  20505/14299

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำที่ซึมซับจากเหมืองอุโมงค์2.น้ำในแม่น้ำปายบริเวณก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ3.น้ำในแม่น้ำปายบริเวณหลังจากที่ผ่านพื้นที่โครงการฯไปแล้ว

  เมืองแปง

ปาย แม่ฮ่องสอน

  20506/14300

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำที่ซึมซับจากเหมืองอุโมงค์2.น้ำในแม่น้ำปายบริเวณก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ3.น้ำในแม่น้ำปายบริเวณหลังจากที่ผ่านพื้นที่โครงการฯไปแล้ว

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านมาบหวาย2.บ้านวังตะโก13.บ้านวังตะโก2 4.บ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำขุมเหมืองของโครงการ2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย3.บ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก4.น้ำบาดาลวัดเขากระป่อม5.น้ำบาดาลบ้านหัวโกรก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำขุมเหมืองของโครงการ2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย3.บ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก4.น้ำบาดาลวัดเขากระป่อม5.น้ำบาดาลบ้านหัวโกรก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำห้วยกะปิ2.น้ำขุมเหมือง3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยกะปิ2.ห้วยบ่อตะเคียน3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยกะปิ2.ห้วยบ่อตะเคียน3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยบ่อตะเคียน2.ขุมเหมืองเก่าธารรัก3.Sump โครงการธารรัก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยบ่อตะเคียน2.ขุมเหมืองเก่าธารรัก3.Sump โครงการธารรัก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม2.น้ำบาดาลโรงโม่หินหจก.ทัศนาชลบุรี3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำห้วยกะปิ2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม4.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยกะปิ2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน)3.น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก)5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยบ่อตะเคียน2.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ3.บ่อน้ำตื้นบ้านในหุบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.น้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.สระน้ำบ้านสุขไพรวัน2.คลองซากขุนวิเศษ3.คลองสุขไพรวันบริเวณต้นน้ำ4.คลองสุขไพรวันบริเวณท้ายน้ำ5.บ่อน้ำตื้นบ้านท่าอิฐ6.บ่อน้ำตื้นบ้านกองดิน7.น้ำบาดาลบ้านสี่แยกกองดิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยบ่อตะเคียน2.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ3.น้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม4.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.สระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2.คลองสุขไพรวัน(ต้นน้ำ) 3.คลองสุขไพรวัน(ท้ายน้ำ) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านท่าอิฐ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านกองดิน

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.ห้วยกุ่ม

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.ห้วยกุ่ม

  หนองไม้แก่น

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

  29805/15821

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยหนองน้ำขาวก่อนผ่าน2.ห้วยหนองน้ำขาวบริเวณพื้นที่โครงการ 3.ห้วยหนองน้ำขาวหลังผ่าน4.น้ำประปาบ้านไทรทอง 5.น้ำประปาบ้านโค้งพัฒนา 6.น้ำประปาบ้านปักตะลักษณ์

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองทุ่งกร่าง2.บริเวณคลองพระพุทธ(บริเวณบ้านพังงอน)

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 | 37 383940414243444546474849

Visitor Number
5205871
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]