การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  ช้างข้าม

นายายอาม จันทบุรี

  26323/16126

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองกระแจะบริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2บริเวณคลองกระแจะบริเวณทิศใต้ของพื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาดัน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านคุ้งตะเคียน

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยซับน้อย 2.บริเวณคลองตะเคียน 3.บริเวณคลองวังใหม่ 4.บริเวณคลองตาสาท 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาภูหีบ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  บริเวณห้วยทรายบริเวณบ้านวังยาวน้อย

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21354/15609

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณบ่อบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.บริเวณบ่อตื้นบ้านในหุบ 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านไหหลำ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26684/15137

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณคลองฉนาก (คลองวังอ้ายเผือก) ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองฉนาก (คลองวังอ้ายเผือก) หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ห้วยโป่ง

เมือง ระยอง

  30979/15594

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณสาขาคลองหนองรี 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก)

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณบึงจำรุง 2.บริเวณบึงสำนักใหญ่ 3.บริเวณคลองตาม่วง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดพลงไสว 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองสะพาน

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณร่องป้าน 2.บริเวณห้วยขี้เหล็ก

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22363/15231

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยบง 2.บริเวณสาขาห้วยบง 3.บริเวณห้วยตาหล่ม

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองบ่อไร่ (ก่อนผ่านโครงการ) 2.บริเวณคลองบ่อไร่ (หลังผ่านโครงการ)

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  3 สถานี

  วังท่าช้าง

กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

  29373/16009

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  3 สถานี

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  3 สถานี

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  10 สถานี

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25912/16080

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  9 สถานี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก)

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณคลองชากขุนวิเศษ 3.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณต้นน้ำ 4.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณต้นน้ำ 5.บริเวณบ่อน่ำตื้นบ้านท่าอิฐ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านกองดิน

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  10 สถานี

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) 2.บริเวณบ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) 3.บริเวณห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 4.บริเวณห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  ห้วยแม่ทาน,ห้วยแม่เขียดต้นน้ำ,ฝายเก็บน้ำห้วยหลวง (แอ่งแม่กั๊ วะ),น้ำขุมเหมือง,อ่างเก็บน้ำแม่กั๊วะ (แม่ทาน),บ่อดักตะกอนด้านทิศเหนือ, บ่อดักตะกอนด้านทิศตะวันตก และน้ำใช้ประปาหมู่บ้านเด่นสมัย 2.บริเวณขอบบ่อเหมือง

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  1/2549

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.เวณคลองฉนาก (คลองวังอ้ายเผือก) ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองฉนาก (คลองวังอ้ายเผือก) หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  20836/16090

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองห้วยชะนาว (คลองประดังงาว) จุดที่ 1 3.บริเวณคลองห้วยชะนาว (คลองประดังงาว) จุดที่ 2 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสว่างราษฎร์พัฒนา 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านหนองทอง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยดินจี่

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำชุมเมืองเก่า (ต้นน้ำห้วยด้วน) 2.บริเวณน้ำห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 3.บริเวณน้ำคลองสูญ 1 (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 4.บริเวณน้ำคลองสูญ 2 (จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน) 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยสะตอ 6.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านมหาราช 7.บริ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23260/14812

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2545

  1.บริเวณขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณคลองหน

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองมัน 2.บริเวณคลองนา 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาต่อ 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเขาต่อ 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาหมอน 6.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเขาหมอน

  ทุ่งเตา

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่เหนือ 2.บริเวณน้ำตื้นบ้านห้วยชัน 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านไร่เหนือ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2557

  1.น้ำคลองขนาน 2.คลองกงตากหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2557

  1.บ่อดักตะกอนทางด้านทิศเหนือ (บ1) 2.บ่อดักตะกอนทางด้านทิศเหนือ (บ 2) 3.คลองขนานช่วงก่อนถึงท่อลอดทางหลวงหมายเลข 401 4.คลองขนานช่วงบริเวณท่อลอดทางหลวงหมายเลข 401

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2557

  1.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนาน

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บ้านเหนือคลอง2.บ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ3.บ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.คลองกงตากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ2.คลองกงตากหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองปลิง2ประปาคลองปราบ3.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองเภา4.ห้วยดอนชอก่อนพื้นที่โครงการ5.ห้วยดอนชอก่อนพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเขาพับผ้า2.บริเวณบ้านแม่โมกข์3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิง

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  3/2553

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านบ่อกรัง

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  3/2553

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบ่อกรัง

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศเหนือ2.บริเวณประปาภูเขาบ้านถ้ำพระ3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยซัน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองปลิง 2.ประปาคลองปราบ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองเภา 4. ห้วยดอนซอก่อนพื้นที่โครงการ 5.ห้วยดอนซอหลังพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บ่อดักตะกอน บ3 2.บ่อดักตะกอน บ4 3.คลองกำสนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 4.คลองกำสนหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บ่อบาดาลโรงโม่หนสุราษฎร์ผาทอง

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2557

  1.บริเวณน้ำในขุนเหมือง (บ่อดักตะกอน) 2.บริเวณน้ำในคลองขนานช่วงที่ผ่านพื้นที่ประทานบัตรแล้ว

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองน้ำราด (ช่วงไหลผ่านโครงการ)2.บริเวณบ่อดักตะกอน (บ2)ของโครงการ3.บริเวณบ่อบาดาลของโครงการ4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านคลองขนาน

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองกงตาก (ด้านทิศตะวันตก) 2.บริเวณจุดรวมห้วยเรียนและคลองกงตาก3.

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำคลองขนาน2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเรือนหลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก

  หน้าที่   123456789 | 10 111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5249126
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]