การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1. บริเวณขุมเหมืองที่ 1 2.บริเวณลำห้วยทรายขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการฯ 3.บริเวณลำห้วยทรายขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการฯ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเหมืองแร่

  ป่ามะม่วง

เมือง ตาก

  30768/15971

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยแม่ท้อ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านปางสา

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยส้าน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่า

  เมืองมาย

แจ้ห่ม ลำปาง

  30451/15783

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1. บริเวณน้ำจากลำน้ำแม่คี้ 2.บริเวณน้ำประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้านไผ่งาม 3.บริเวณน้ำประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านไผ่แพะ

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยกระทิงก่อนไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยกระทิงหลังไหลผ่านโครงการ 3.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านคำหวัน หมู่ที่ 5 4.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านห้วยมะขาม หมู่ที่ 3 5.บริเวณบ่อดักตะกอน 6.บริเวณบ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 1 7.บริเวณบ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 2

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30270/15159

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ปี พ.ศ.2555

  1.น้ำบาดาลบ้านมุง 2.น้ำบาดาลบ้านใหม่สามัคคี 3.บ่อน้ำตื้นบ้านมุง 4.บ่อน้ำตื้นบ้านใหม่สามัคคี 5.น้ำบาดาลในโครงการ

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พ.ศ.2555

  -

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  21715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  บริเวณบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่ทำเหมือง

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  27410/14543

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยปอนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยปอนหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  25365/14344

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2554

  บริเวณขุมเหมือง

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  บริเวณบ้านห้วยทราย

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  32113/15496

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  1. บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4. แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง

  เทศบาลตำบลลี้

ลี้ ลำพูน

  25963/15874

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2555

  1.บริเวณแม่น้ำลี้ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 2.บริเวณแม่น้ำลี้ช่วงหลังจากไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 3) 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านนากลาง 5.บริเวณน้ำบ่อบาดาลบ้านนากลาง

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านวังโคนเปือย 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อน้ำใช้บ้านหนองนกเอี้ยง 2.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ 3.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 4.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 5.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 6.บริเวณบ่อน้ำใสของโรงแต่งแร่

  บ้านแลง

เมือง ระยอง

  30982/15666

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ้านมาบผักแว่น 2.บริเวณบ้านขวากลิง

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2555

  1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2554

  1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2555

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านมาบหวาย 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณขุมเหมืองเก่าธารรัก 3.บริเวณ Sump โครงการธารรัก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณขุมเหมืองเก่าธารรัก 3.บริเวณ Sump โครงการธารรัก

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30965/15479

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1. บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  ห้วยโป่ง

โคกสำโรง ลพบุรี

  30797/15594

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1. บริเวณคลองหนองรี 2.บริเวณสาขาคลองหนองรี 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองหวายโสม

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2. บริเวณคลองสุขไพรวัน(ต้นน้ำ) 3.บริเวณคลองสุขไพรวัน(ท้ายน้ำ) 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) 3. น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย 5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณคลองปากพลี 2.บริเวณทางน้ำไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 4.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 5.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 6.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านล่าง

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณคลองทุ่งกร่าง 2.บริเวณคลองพระพุทธ(บริเวณบ้านพังงอน)

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30987/15946

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 2.บริเวณคลองลาวนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลาวนช่วงที่บรรจบกับคลองสองสลึง 4.บริเวณคลองสองสลึงก่อนถึงพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนบน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อเก็บขังขุมเหมืองเก่า ประทานบัตรเลขที่ 21375/15319 2.บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก 3.บริเวณห้วยกุ่ม

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณคลองซากขุนวิเศษ 3.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณต้นน้ำ 4.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณท้ายน้ำ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านท่าอิฐ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บ่อน้ำตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านในหุบ

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองปากพลี 2. บริเวณทางน้ำไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 4.น้ำบ่อตื้นบริเวณชุมชนบ้านปากเหมือง 5.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านปากเหมือง 6.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านโคกลาย 7.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 8.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านล่าง 9. น้ำบาดาลบริเ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2555

  1.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 2.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 3.น้ำบาดาลบ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.น้ำบ่อตื้นบ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยซับน้อย 2.บริเวณคลองตะเคียน 3.บริเวณคลองวังใหม่ 4.บริเวณคลองตาสาท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยซับน้อย 2.บริเวณคลองตะเคียน 3.บริเวณคลองวังใหม่ 4.บริเวณคลองตาสาท

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยซับน้อย 2.บริเวณคลองตะเคียน 3.บริเวณคลองวังใหม่ 4.บริเวณคลองตาสาท

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920 | 21 22232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5621873
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]