การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ้านห้วยทราย

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  22886/15179

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณลำห้วยหาด(ก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำ) 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหาด 3.

  ต้าผามอก

ลอง แพร่

  32175/15950

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำแม่สวกก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณน้ำแม่สวกหลังรวมกับน้ำจากห้วยแก้ว 3.บริเวณน้ำแม่ต้าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณน้ำแม่ต้าหลังผ่านโครงการ

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำในห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  ไผ่โทน

ร้องกวาง แพร่

  22362/15135

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณห้วยแม่กระทิง 2.บริเวณห้วยแม่คำมี

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14935/15640

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  22886/15179

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณลำห้วยหาดก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยหาด 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหาด 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยแม่ทะ 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านผาลาด 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านผาลาด

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยแม่ทะ 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านผาลาด 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านผาลาด

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  24385/14733

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  30421/15278

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณแม่น้ำวัง น้ำใช้บ่อตื้น 2.บริเวณประปาบาดาลชุมชนบ้านนาบ้านไร่

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27441/14966

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าผ่านโครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14934/15329

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27441/14966

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยกว๋าหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านลุเตา 2.บริเวณบ้านลุตะแบก 3.บริเวณบ้านผาแดง

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณขุมเหมือง ในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสบแปะ 2.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ 3. บริเวณแม่น้ำแปะ

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณขุมเหมืองที่ 1 2.บริเวณลำห้วยทรายขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณลำห้วยทรายขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 5.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด

  เวียงเเก้ว

ลี้ ลำพูน

  25950/15613

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำห้วยแม่แนต 2.บริเวณน้ำห้วยแม่งอง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านวงศ์ษาพัฒนา

  บ้านปิน

ลอง แพร่

  32164/15551

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยแม่ยาก 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาก 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลาง 4.บริเวณสระน้ำเข้าโรงแต่งแร่ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปิน 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า 7.บริเวณบ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิด

  ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  30683/15327

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยพระคง 2.บริเวณบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโซกเปือย

  ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  30683/15327

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยพระคง 2.บริเวณบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโซกเปือย

  เทศบาลตำบลน้ำโจ้

เเม่ทะ ลำปาง

  30490/16049

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณขุมเหมืองเก่าที่ลำห้วยไหลผ่าน 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 1 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 2

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร 3.บริเ

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27441/14966

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าผ่านโครงการ

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1. บริเวณห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2. บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ไผ่โทน

ร้องกวาง แพร่

  22362/15135

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณห้วยแม่กระทิง 2.บริเวณห้วยแม่คำมี

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่1 3.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่2 4.บริเวณคลองบ่อเจ็ดวา 5.บริเวณคลองโป่งแค

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14934/15329

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกระทิงก่อนไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยกระทิงหลังไหลผ่านโครงการ 3.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านคำหวัน หมู่ที่ 5 4.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านห้วยมะขาม หมู่ที่ 3 5.บริเวณบ่อดักตะกอน 6.บริเวณบ่อสังเกตการณ์ บ่อที่ 1 7.บริเวณบ่อสังเกตการณ์ บ่อที่ 2

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร 3.บริเ

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2.บริเวณวัดผาจัก 3.บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14317

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2.บริเวณห้วยผาลาดก่อนผ่าน 3.บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณนำบาดาลบ้านลุเต่า 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลุตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านผาแดง

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยดินจี่ 2.บริเวณห้วยแม่สอด

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  เทศบาลตำบลบ้านมุง

เนินมะปราง พิษณุโลก

  30720/15159

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริณบ่อน้ำตื้นบ้านมุง 2. บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่สามัคคี 3. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมุง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมุง 5.บริเวณน้ำบาดาลโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยแม่ทะ 2.ห้วยสม 3.บ่อน้ำตื้นบ้านผาลาด 4.บ่อบาดาลบ้านผาลาด

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31228/15743

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2556

  1. บริเวณบ้านห้วยทราย

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณห้วยขี้เหล็ก 2.บริเวณห้วยร่องป้าน

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2556

  1. บ่อน้ำตื้นบ้านผาแดง 2. น้ำบาดาลบ้านลุเต่า 3. น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22841/14318

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2. บริเวณห้วยผาลาดก่อนผ่าน 3. บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  บ่อแก้ว

สะเมิง เชียงใหม่

  22840/14318

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณบ่อกักเก็บน้ำใส 2. บริเวณห้วยผาลาดก่อนผ่าน 3. บริเวณห้วยผาลาดหลังผ่าน

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยแม่ทาน 2.บริเวณห้วยแม่เขียดต้นน้ำ 3.บริเวณฝายเก็บน้ำห้วยแม่เขียด 4.บริเวณบ่อดักตะกอนด้านทิศใต้ 5.บริเวณห้วยหลวงต้นน้ำ 6.บริเวณห้วยหลวงท้ายน้ำ 7.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (อ่างแม่กั๊วะ) 7.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (อ่างแม่กั๊วะ) 8. น้ำใช้บ้า

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกระทิงก่อนไหลผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยกระทิงหลังไหลผ่านโครงการ 3.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านคำหวัน หมู่ที่ 5 4.บริเวณแม่น้ำแม่ตื่นช่วงบ้านห้วยมะขาม หมู่ที่ 3 5.บริเวณบ่อดักตะกอน 6.บริเวณบ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 1 7.บริเวณบ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 2

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณน้ำแม่จาง 2. บริเวณแหล่งน้ำใช้ในโครงการ 3.บริเวณประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยปลวก 2.ห้วยก้อ 3.แพรกห้วยก้อ 4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.Sump ในขุมเหมือง 7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30457/15854

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยปลวก 2.ห้วยก้อ 3.แพรกห้วยก้อ 4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.Sump ในขุมเหมือง 7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง

  หน้าที่   123456789101112131415161718 | 19 202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5289948
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]