การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยปลวก 2.ห้วยก้อ 3.แพรกห้วยก้อ 4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.Sump ในขุมเหมือง 7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง

  ไผ่โทน

ร้องกวาง แพร่

  22362/15135

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยแม่กระทิง 2.บริเวณห้วยแม่คำมี

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านวังโคนเปือย 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสบแปะ 2.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ 3. บริเวณแม่น้ำแปะ

  เทศบาลตำบลเม็งราย

พญาเม็งราย เชียงราย

  16340/14953

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยต๊ากก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่โครงการ 2.ห้วยต๊ากบริเวณพื้นที่โครงการ 3.แม่น้ำอิง 4.บ่อดักตะกอน 5.บ่อดักน้ำตื้นบริเวณพื้นที่โครงการ

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยแม่ถ่อน 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  บริเวณบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยแม่แจน 2.บริเวณห้อยคอกหมู 3.บริเวณห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยอุมยอมเหนือน้ำ 2.บริเวณห้วยอุมยอมท้ายน้ำ

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านบุญบันดาล 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน 3.น้ำประปาบาดาลบ้านเขาพระ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14935/15640

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14394/15329

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  หนองไม้แก่น

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

  29805/15821

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวพื้นที่โครงการ 3. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำประปาบาดาลบ้านไทรทอง 5.น้ำประปาบาดาลบ้านโค้งพัฒนา 6.น้ำประปาบาดาลบ้านปักตะลักษณ์

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  30683/15327

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยพระคง 2.บริเวณบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโซกเปือย

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  27441/14966

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าผ่านโครงการ

  แม่ท้อ

เมือง ตาก

  20844/14337

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณจุดเหนือน้ำ 2.บริเวณจุดท้ายน้ำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  หนองไม้แก่น

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

  29805/15821

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวพื้นที่โครงการ 3. บริเวณห้วยหนองน้ำขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำประปาบาดาลบ้านไทรทอง 5.น้ำประปาบาดาลบ้านโค้งพัฒนา 6.น้ำประปาบาดาลบ้านปักตะลักษณ์

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านมาบหวาย 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) 3. น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย 5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  สนามไชย

นายายอาม จันทบุรี

  26320/15997

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณอาคารสำนักงาน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

  ช้างข้าม

นายายอาม จันทบุรี

  26323/16126

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณคลองกระแจะต้นน้ำ 2.บริเวณคองกระแจะท้ายน้ำ 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองไทร 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาดัน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณคลองทุ่งกร่าง 2.บริเวณคลองพระพุทธ(บริเวณบ้านพังงอน)

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นชุมชนบ้านวังตะโก 4.บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณคลองปากพลี 2.บริเวณทางน้ำไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 4.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 5.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 6.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านล่าง

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณคลองทุ่งกร่าง 2.บริเวณคลองพระพุทธ(บริเวณบ้านพังงอน)

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29353/15213

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณคลองปากพลี 2.บริเวณทางน้ำไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 4.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 5.น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกไม้ลาย 6.น้ำบ่อตื้นบริเวณบ้านล่าง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังตะโก

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ่อน้ำใช้บ้านหนองนกเอี้ยง 2.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ 3.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 4.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 5.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 6.บริเวณบ่อน้ำใสของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 2.บริเวณขุมเหมืองเก่าธารรัก 3.บริเวณ Sump โครงการธารรัก

  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

แม่ทา ลำพูน

  25831/14420

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณขุมเหมืองที่ 1 2.บริเวณลำห้วยทรายขาวก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณลำห้วยทรายขาวหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 5.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร 3.บริเ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2. บริเวณคลองสุขไพรวัน(ต้นน้ำ) 3.บริเวณคลองสุขไพรวัน(ท้ายน้ำ) 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1. บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2. บริเวณน้ำบาดาลโรงโม่หิน หจก.ทัศนาชลบุรี 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองสมอ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  14934/15329

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  หน้าที่   123456789101112131415 | 16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5289979
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]