การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26985/15211

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านศรีสงคราม 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านโคกแฝก 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำห้วยพะเนียง 2.ประปาบ้านโนนถาวร 3.บ่อบาดาลบ้านผาเจาะ 4.ประปาบาดาลบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านวังโป่ง

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณต้นน้ำห้วยเก้าค้าง 2.บริเวณต้นน้ำห้วยบึงใหญ่ 3.บริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ (หลังจากห้วยเก้าค้างและห้วยบึงใหญ่มาบรรจบกัน) 4.บริเวณท้ายน้ำก่อนถึงบ้านอุมุง 5.บริเวณน้ำบ่อตื่นบ้านอุมุง 6.น้ำบาดาลบ้านอุมุง

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำห้วยโหง 2.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า 3.บริเวณน้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงหลังผ่านโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ.2556

  9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  9 สถานี

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะขามทิศตะวันตก 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันออก 3.บ่อขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองแจงแมง 6.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 7.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำบาดาลบ้านนาสมใจ 2.น้ำบาดาลบ้านวังชมภู 3.น้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ 4.น้ำห้วยวังชมภู 5.อ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15377

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก 6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำม่วง

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15517/15603

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำห้วยทรายบริเวณบ้านวังยาวน้อย

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  32802/16012

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณห้วยน้ำปิงน้อย 2.บริเวณห้วยน้ำผาด 3.บริเวณห้วยปูน 4.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ (

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  24947/14628

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.น้ำบาดาลบ้านสระกุด 2.น้ำบาดาลบ้านบุญบันดาล 3.น้ำบาดาลบ้านไร่กลางดง(1) 4.น้ำบาดาลโรงโม่หินบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 5.น้ำขุมเหมืองเก่า 6.น้ำในสระบ้านสระกุด

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำห้วยโหง 2.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า 3.บริเวณน้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงหลังผ่านโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง1 2.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 3.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31879/15883

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 1 2.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 2 3.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 3 4.บริเวณบ่อบาดาลทหารพัฒนา

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.บ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 2

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1บริเวณห้วยทราย (ต้นน้ำ) 2.บริเวณห้วยทราย (ท้ายน้ำ) 3.บริเวณห้วยกุดชิงมัง (บริเวณน้ำผุด) 4.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 5.น้ำบาดาลบ้านนาสี 6.น้ำบาดาลบ้านหินตั้ง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.บ่อบาดาลบ้านบริบูรณ์ 2.บ่อบาดาลโรงเรียนท่าช้างน้องโนนสวัสดิ์ 3.บ่อบาดาลบ้านผาน้ำเที่ยง 4. บริเวณขุมเหมืองเก่า

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3.บริเวณห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 4.บริเวณห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านโคกตาสิงห์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะขามทิศตะวันตก 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันออก 3.บ่อขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองแจงแมง 6.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 7.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านบุญบันดาล 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน 3.น้ำประปาบาดาลบ้านเขาพระ

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  9 สถานี

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำห้วยโหง 2.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า 3.บริเวณน้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงหลังผ่านโรงแต่งแร่

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยน้ำปวนบริเวรณหน้าฝาย 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31879/15883

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 1 2.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 2 3.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 3 4.บริเวณบ่อบาดาลทหารพัฒนา

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยไฮ

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556

  9 สถานี

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31804/15388

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก 6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำม่วง

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  32827/16014

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณคลองผาดิน 2.บริเวณคลองร่องน้อย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเหล่าใหญ่ 5.บริเวณน้ำบาดาลวัดเทพนิมิตรวราราม

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15217

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31805/15377

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31805/15377

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15862

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณห้วยทราย (ต้นน้ำ) 2.บริเวณห้วยทราย (ท้ายน้ำ) 3.บริเวณห้วยกุดชิงมัง (บริเวณน้ำผุด) 4.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 5.น้ำบาดาลบ้านนาสี 6.น้ำบาดาลบ้านหินตั้ง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  หน้าที่   12345678910111213141516 | 17 1819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5621861
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]