การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31096/16018

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณจุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  ตะโก

ทุ่งตะโก ชุมพร

  28532/15930

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองตะโก 2.บริเวณคลองบางมุด 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนธงชัย

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31095/16032

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  33631/16029

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  27227/15813

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยพะเนียง 2.น้ำประปาบาดาลบ้านโนนถาวร 3.น้ำประปาบาดาลบ้านผาเจาะ 4.น้ำประปาบาดาลบ้านศรีสังวาลย์

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  33191/16103

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านดอนกลาง (กลุ่มบ้านพักพนักงานสถานพัฒนาที่ดินชลบุรี)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัด

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ S1 2.บริเวณพื้นที่โครงการ S2

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบหวาย 3.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขากระป่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านสวนน้ำตก

  บ่อทอง

บ่อทอง ชลบุรี

  21389/15738

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ 2.บริเวณบ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ท่าใหม่ จันทบุรี

  26298/15253

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยห้วงจันทร์ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยห้วงจันทร์หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30999/16088

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองสมอโพรงก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองสมอโพรงหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสมอโพรง

  ชากพง

แกลง ระยอง

  30995/16025

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบึงจำรุง 2.บริเวณบึงสำนักใหญ่ 3.บริเวณคลองตาม่วง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดพลงไสว 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองสะพาน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณน้ำคลองบางโปร่ง 2.บริเวณน้ำสระบ้านดอนกลาง 3.น้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านดอนบน 5.น้ำบ่อตื้นบ้านดงกลาง 6.น้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1. บริเวณคลองบางโปร่ง 2.บริเวณสระน้ำบ้านดอนกลาง 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.บริเวณประปาบ้านดอนบน 5.บริเวณประปาบ้านดอนกลาง 6.บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณสระน้ำบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณคลองซากขุนวิเศษ 3.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณต้นน้ำ 4.บริเวณคลองสุขไพรวันบริเวณท้ายน้ำ 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านท่าอิฐ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านกองดิน

  เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ท่าใหม่ จันทบุรี

  26298/15253

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณห้วยห้วงจันทร์ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยห้วงจันทร์หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อน้ำใช้บ้านหนองนกเอี้ยง 2.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ 3.บริเวณห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 4.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 5.บริเวณบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 6.บริเวณบ่อน้ำใสของโรงแต่งแร่

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  32145/16051

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ 2.บริเวณห้วยเพนียด ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านป่าแดง

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองหนองชัน (ก่อนไหลผ่านเข้าพื้นที่โครงการ) 2.บริเวณคลองสำนัก (แหล่งน้ำประปาผิวดินบ้านเนินสำลี) 3.บริเวณอ่างเกบน้ำบ้านดอนคา (แหล่งน้ำประปาผิวดินบ้านดอนคา)4.บริเวณบ่อประปาบาดาลบ้านช่องเขาขาด5.บริเวณบ่อประปาบาดาลบ้านพรุใหญ่

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  33382/16041

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขุมเหมืองใกล้เคียงพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณควนเคียน 3.บริเวณบ้านนางประหลาด

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดัดตะกอน2.บริเวณคลองยางสวน (ทางทิศเหนือ)3.บริเวณคลองยางยวน ( ทางทิศตะวันตก )4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (ทางทิศตะวันออก)5.คลองหินแท่น (ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้)6.คลองหินแท่น (ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้)7.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหินงอม8.บริเวณบ่อบาดาลวัดกาญจนบริรั

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  33382/16041

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณขุมเหมืองใกล้เคียงพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณควนเคียน 3.บริเวณบ้านนางประหลาด

  กำเนิดนพคุณ

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21225/15124

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ้านหนองตาจ่า 2.บริเวณบ้านทุ่งหินลำ 3.บริเวณบ้านนาผักขวาง

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยเขาม้าร้อง 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไทรหงษ์

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณห้วยเขาม้าร้อง 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไทรหงษ์

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณฝายน้ำล้นในโรงโม่หิน2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินรอน3.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยไทรงามบริเวณปากทาง (สะพาน) เข้าโครงการ

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่โครงการ

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  31118/15825

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศเหนือ 2.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศใต้ 3.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศตะวันออก

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่1 3.บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนที่2 4.บริเวณคลองบ่อเจ็ดวา 5.บริเวณคลองโป่งแค

  กำเนิดนพคุณ

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21225/15124

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านหนองตาจ่า 2.บริเวณบ้านทุ่งหินลำ 3.บริเวณนาผักขวง

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสบแปะ 2.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ 3. บริเวณแม่น้ำแปะ

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31643/16072

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน (บ2) 2.บริเวณคลองม่วงชุม 3.บริเวณคลองบาเง

  เทศบาลตำบลเวียงต้า

ลอง แพร่

  22360/15257

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558

  1.บริเวณสาขาห้วยแม่แจน 2.บริเวณสาขาห้วยคอกหมู 3.บริเวณสาขาห้วยแม่ทะ 4.บริเวณประปาบาดาลวัดผาลายคำ 5.บริเวณประปาบาดาลโรงเรียนบ้านม่อน

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณขุมเหมือง ในพื้นที่โครงการ 2.บริเวณแม่น้ำลี้

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  32144/16023

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ่อรับน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยฝางแล้ง 3.บริเวณห้วยยิงเห็น

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้าโครงการ)2.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ)3.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลิดล5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบาตัน

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25970/15996

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณห้วยสามย่างก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยสามย่างหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อดักตะกอน บ่อ 1 4.บ่อดักตะกอน บ่อ 2

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15454

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้าโครงกร)2.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ)3.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ.4บริเวณน้ำบาดาลบ้านลิดล5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบาตัน

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ใน พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ (ต้นน้ำ)2บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ (ท้ายน้ำ)3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลิดล 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบาตูปูเต๊ะ5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเนียง

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ (ต้นน้ำ)2.บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ (ท้ายน้ำ)3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลิดล4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบาตูปูเต๊ะ5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเนียง

  ช้างเผือก

จะเเนะ นราธิวาส

  31644/16021

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณแม่น้ำสายบุรี 2.บริเวณห้วยไอร์บาลอ 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านบูยง

  หน้าที่   1234567891011 | 12 13141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5211341
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]