การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31640/15660

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำคลองม่วงชุม

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองปริก 2. บริเวณแม่น้ำตาปี 3.บริเวณบ่อรองรับน้ำของโครงการ 4.น้ำบาดาลบ้านขนาน 5.บาดาลบ้านโคกออก 6.บ่อน้ำตื้นบ้านลุ่ม

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26033/15258

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ขุมเหมืองปัจจุบัน 2.ขุมเหมืองเก่าทางทิศเหนือ

  นบพิตำ

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26065/14657

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองกัน หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26065/14657

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองกัน หลังผ่านพื้นที่โครงการ

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26144/15315

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่า 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศาลาแขก 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไม้หลา 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดคูหาสันตยาราม

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26206/15621

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยน้ำใส 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปลายเส 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองท่อม 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านคลองหราด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26093/14641

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณจุดบรรจบห้วยมุดและห้วยไม่มีชื่อ 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนนนท์ 3.บริเวณบ่อดักตะกอน

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26190/15585

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.ห้วยไม่มีชื่อ 2.บริเวณคลองหราด 3.สาขาคลองแม่ญวน 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านตรอกไม้แดง 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองท่อม 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านไม้เรียง

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26158/15234

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26188/15237

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1. น้ำบ่อตื้นบ้านเถลิง 2.น้ำประปาภูเขาบ้านเถลิง

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26144/15313

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2552

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่า 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศาลาแขก 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไม้หลา 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดคูหาสันตยาราม

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26212/15615

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยมุด 2.บริเวณคลองหราด 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนทอง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านไม้เรียง

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26212/15615

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2552

  1.ห้วยมุด 2.บริเวณคลองหราด 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนทอง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านไม้เรียง

  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26193/15449

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองใหญ่

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณคลองสังข์ 2.น้ำในขุมเหมือง 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งสมอ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านใสมุด 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนสระบัว

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26189/15255

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบ่อตื้นบ้านปัดโวก

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  19825/14824

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยดำรงค์ 2.ห้วยหินขาว

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยนบพิตำจุดที่ 1 2.บริเวณห้วยนบพิตำ จุดที่ 2 3.บริเวณคลองกัน จุดที่ 1 4.บริเวณคลองกัน จุดที่ 2

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  19815/14577

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยนบพิตำจุดที่ 1 2.บริเวณห้วยนบพิตำ จุดที่ 2 3.บริเวณคลองกัน จุดที่ 1 4.บริเวณคลองกัน จุดที่ 2

  น้ำผุด

ละงู สตูล

  23853/14018

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บ่อน้ำชาวบ้าน 2.ห้วยสาธารณะ 3.น้ำในขุมเหมือง

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.คลองรัตนภูมิ(ก่อนผ่านโครงการ) 2.คลองรัตนภูมิ(หลังผ่านโครงการ)

  ท่าหมอไทร

จะนะ สงขลา

  27637/15123

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณขุมเหมืองเก่า

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27654/15290

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.ห้วยบอน(ด้านตะวันออก) 2.ห้วยบอน(ด้านตะวันตก) 3.ห้วยบอน บริเวณโรงโม่ของโครงการ 4.บ่อน้ำตื้นบ้านหัวยาง 5.บ่อน้ำตื้นบ้านชายเขา

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.คลองบางสร้าน

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองน้ำคุ้ง

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณคลองน้ำคุ้ง

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23905/15645

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  -

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21590/15250

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.จุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เมือง ชุมพร

  21591/15251

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. จุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยไทรงามบริเวณปากทาง(สะพาน) เข้าโครงการ

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.ฝายน้ำล้นในโรงโม่หิน 2.อ่างเก็บน้ำห้วยหินรอน 3.อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.ห้วยเขาม้าร้อง 2.อ่างเก็บน้ำไทรหงษ์

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ่อเหมืองเก่าในพื้นที่โรงโม่หิน

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  19144/14720

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.ห้วยลึกข้างสำนักงานโรงโม่หิน

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำในบ่อเหมือง

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27655/15331

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยบอนก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยบอนหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านหัวยาง 4.

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23432/15513

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. ทางน้ำทางทิศตะวันออกก่อนโครงการฯ 2.ทางน้ำทางทิศตะวันออกหลังออกจากโครงการฯ

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23436/15568

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. คลองบางเตย 2.บ่อน้ำตื้นวัดถ้ำบางเตย 3. บ่อน้ำตื้นโรงเรียนบ้านบางเตย 4. บ่อน้ำตื้นโรงโม่ภูเก็ตสินชัย 5. บ่อน้ำตื้นโรงโม่ณัฐพงศ์ศิลา

  เทศบาลตำบลบางเตย

เมือง พังงา

  23437/15533

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. คลองบางเตย 2.บ่อน้ำตื้นวัดถ้ำบางเตย 3. บ่อน้ำตื้นโรงเรียนบ้านบางเตย 4. บ่อน้ำตื้นโรงโม่ภูเก็ตสินชัย 5. บ่อน้ำตื้นโรงโม่ณัฐพงศ์ศิลา

  ตากแดด

เมือง พังงา

  23431/15256

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1. คลองนาท่านปลัด 2. ห้วยไม่มีชื่อทางทิศใต้

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยพะเนียง 2.น้ำประปาบาดาลบ้านโนนถาวร 3.น้ำบาดาลบ้านผาเจาะ 4.น้ำประปาบาดาลของโรงโม่ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านวังโปร่ง

  นาแวง

เขมราฐ อุบลราชธานี

  31863/15317

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.วัดถ้ำตาลาว 2.บ้านศิลาทอง 3.น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพนม

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพนม

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง 2.น้ำบาดาลชุมชนบ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง 2.น้ำบาดาลชุมชนบ้านห้วยลึก

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31086/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยไม่มีชื่อทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ 2.น้ำบาดาลบ้านตะแบก 3.น้ำบาดาลบ้านโคกหิน 4น้ำบาดาลบ้านโคกกรวด 5 4. น้ำบาดาลบ้านพนม .

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31877/15801

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2553

  1.ห้วยเสลา 2.บริเวณขุมเหมืองเก่า 3.น้ำบาดาลบริเวณโรงโม่หิน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนงาม

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านพรประเสริฐ 2.บ้านล็อกศรีประทุม 3.บ้านเหล่าใหญ่

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 | 34 353637383940414243444546474849

Visitor Number
5621775
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]