การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30219/15580

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองสูญก่อนบรรจบห้วยด้วน 2.บริเวณคลองสูญหลังห้วยด้วยบรรจบคลองสูญ 3.บริเวณห้วยด้วนหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านมหาราช 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านหูนบ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยสะตอ 7.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยล่าง

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองกำสน

  ทุ่งเตา

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณห้วยพรุแสง 2.บริเวณคลองหยา 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่เหนือ 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านห้วยชัน 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านไร่เหนือ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23247/14462

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองสูนย์(สูญ)ช่วงก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองสูนย์(สูญ)ช่วงหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3. บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านมหาราช 4.น้ำบาดาลบ้านหูนบ 5.น้ำบาดาลบ้านห้วยล่วง

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองกงตาก(ด้านทิศตะวันตก) 2.บริเวณจุดรวมห้วยเรียนและคลองกงตาก 3.บริเวณคลองลำหัน(ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเหนือคลอง

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองเหยียนก่อนผ่านโครงการระยะ 100 เมตร 2.บริเวณคลองเหยียนหลังผ่านโครงการระยะ 100 เมตร 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นทางทิศตะวันออกของโครงการ

  ปากแพรก

ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

  23225/18414

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1. บริเวณคลองวังก่อนไหลผ่านเข้าพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองวังหลังไหลผ่านเข้าพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองกำสนด้านทิศใต้ 2.บริเวณคลองกำสนด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเขาพับผ้า 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านแม่โมกข์ 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านทุ่งนางลิง

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2553

  1.บริเวณห้วยดอนซอก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยซอหลังพื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านหนองปลิง 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านหนองเภา 5.บริเวณน้ำประปาบ้านคลองปราบ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30208/15536

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณห้วยดอนซอก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยซอหลังพื้นที่โครงการ

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30224/15664

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณน้ำคลองหาเหนือก่อนไหลผ่านใกล้เคียงผ่านพื้นที่โครงการ 2. บริเวณน้ำคลองหาเหนือหลังไหลผ่านใกล้เคียงผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านคลองหาเหนือ 4.น้ำบาดาลบ้านคลองหาเหนือ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำในคลอง(ขนานช่วงที่ผ่านพื้นที่ประทานบัตร) 2.น้ำขุมเหมือง(บ่อดัดตะกอน)

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30243/15830

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณจุดรวมห้วยเรียนและคลองกงตาก 2.บริเวณคลองกงตากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3.บริเวณคลองลำหันด้านทิศเหนือ 4. บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเหนือคลอง

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณขุมเหมืองเก่าบ้านกูเบ 2.บริเวณน้ำห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ต้นน้ำ) 3.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ท้ายน้ำ) 4.บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ 5.น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านบาตัน 6.น้ำบาดาลบ้านลิดล 7.น้ำบาดาลมัสยิดบ้านลิดล 8.น้ำบ่อตื้นบ้านบาตัน 9.น้ำบ่อตื้นบ้านกูเบ 10.น้ำบาดาลบ้านบาต

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12339/15526

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณขุมเหมืองเก่าบ้านกูเบ 2.บริเวณน้ำห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ต้นน้ำ) 3.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ท้ายน้ำ) 4.บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ 5.น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านบาตัน 6.น้ำบาดาลบ้านลิดล 7.น้ำบาดาลมัสยิดบ้านลิดล 8.น้ำบ่อตื้นบ้านบาตัน 9.น้ำบ่อตื้นบ้านกูเบ 10.น้ำบาดาลบ้านบาต

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12340/15420

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณขุมเหมืองเก่าบ้านกูเบ 2.บริเวณน้ำห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ต้นน้ำ) 3.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ท้ายน้ำ) 4.บริเวณคลองบาตูปูเต๊ะ 5.น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านบาตัน 6.น้ำบาดาลบ้านลิดล 7.น้ำบาดาลมัสยิดบ้านลิดล 8.น้ำบ่อตื้นบ้านบาตัน 9.น้ำบ่อตื้นบ้านกูเบ 10.น้ำบาดาลบ้านบาต

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยน้ำขุ่นหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23277/14873

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2552

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลำพลา 4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23262/14813

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ 3.บริเวณคลองลำพลา 4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14882

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณห้วยนกกูย 2.บริเวณบ่อในบ่อเหมือง

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23289/15203

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23269/14827

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองกงตากก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.บริเวณคลองตากหลังพื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านเหนือคลอง

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1. บริเวณน้ำคลองสะปียอร์

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31542/15374

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณน้ำคลองม่วงชุม

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31543/15281

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1. บริเวณน้ำคลองสะปียอร์

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  31641/15732

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณคลองบาโงดุดุง 2.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 3.บริเวณน้ำบาดาลในเหมือง

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  12249/12917

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณคลองบาโงดุดุง 2.บริเวณน้ำในบ่อเหมือง 3.บริเวณน้ำบาดาลในเหมือง

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวรท่อลอดบ้านทุ่งนุ้ย 2.บ่อน้ำตื้นบ้านโคกโดน

  กะหรอ

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  19796/13899

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ่อน้ำหมุนเวียน 2.บริเวณโรงแต่งแร่ 3.บริเวณคลองท่าแปรง 4.บริเวณคลองห้วยยอด

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14258/15429

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14259/15430

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14260/15431

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14261/15432

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14262/15433

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14263/15434

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14264/15435

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14265/15436

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14266/15437

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14267/15438

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14268/15439

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14269/15440

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14270/15441

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14271/15442

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14272/15443

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14273/15444

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14274/15445

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14275/15446

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  14276/15447

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  เทศบาลตำบลที่วัง

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

  26205/15448

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปีพ.ศ. 2552

  1.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศเหนือของเหมืองแร่หินดินดาน 2.บริเวณบ่อขุมเหมืองเก่านอกพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 3.บริเวณห้วยรงค์ด้านทิศใต้ของเหมืองแร่หินดินดาน 4.บริเวณขุมเหมืองภายในพื้นที่เหมืองแร่หินดินดาน 5.บริเวณห้วยสาขาคลองก้างปลา 6.บริเวณคลองก้างปลาด้านทิศเห

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 | 33 34353637383940414243444546474849

Visitor Number
5293586
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]