การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27884/15195

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532 (27873/14710)

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27884/15195

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ.2554

  บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532 (27873/14710)

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27885/15196

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532 (27873/14710)

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27885/15196

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  บริเวณห้วยใกล้กับแปลงคำขอประทานบัตรที่ 288/2532 (27873/14710)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  32425/15589

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำบาดาลบ้านหนองใหญ่ 2.น้ำบาดาลบ้านบ่อวงครุ 3.น้ำบาดาลบ้านสาริกาพัฒนา 4.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) 5.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(ใน) 6.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  32424/15590

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำบาดาลบ้านหนองใหญ่ 2.น้ำบาดาลบ้านบ่อวงครุ 3.น้ำบาดาลบ้านสาริกาพัฒนา 4.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) 5.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(ใน) 6.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา)

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  19989/15865

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำขุมเมือง 1 2.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสะพานขาว

  ชะอม

แก่งคอย สระบุรี

  28071/15667

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554

  1.บริเวณคลองบ้านนา 2.บริเวณบ่อน้ำบาดาล รพช.สระบุรี

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28614/15178

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำบาดาลบ้านเขาพาดแอก 2.น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 3.น้ำบาดาลวัดหน้าพระลาน

  โคกแย้

หนองแค สระบุรี

  33315/15978

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองหนองจอกใหญ่ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.คลองหนองจอกใหญ่หลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อเก็บขัง ข2 4.บ่อเก็บขัง ข6

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33316/15948

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ห้วยยาง (ต้นน้ำ) 2.ห้วยยาง (ท้ายน้ำ) 3.น้ำบาดาลสำนักงานของโครงการ 4.น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านห้วยยางด้านทิศเหนือ 6.น้ำบาดาลบ้านห้วยยางด้านทิศใต้ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยยางด้านทิศเหนือ 8.น้ำบ่อตื้นสำนักงานของโครงการ

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  28672/15275

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณคลองน้ำพุ 2.น้ำบาดาลวัดบ่อพระอินทร์ 3.น้ำบาดาลวัดหนองเขศรีมงคล 4.น้ำบาดาลวัดหนองคล้า

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28609/15567

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 2.น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว 3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว

  เทศบาลตำบลสร่างโศก

บ้านหมอ สระบุรี

  27327/15317

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำจากคลองกระโดน 2.บริเวณน้ำจากขุมเหมืองในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 3.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองหมู 4.น้ำประปาบาดาลบ้านคลองกระโดน 5.น้ำประปาบาดาลบ้านหัวนางดง

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  บ่อบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32490/15785

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.คลองห้วยปูน(ต้นน้ำ) 2.คลองห้วยปูน(ท้ายน้ำ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ 4.น้ำบาดาลบ้านบ่อโศรก 5.น้ำบ่อตื้นบ้านบ่อโศรกน้อย

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28075/15793

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  น้ำบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28076/15876

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  น้ำบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองซับไพรวัลย์ 2.บริเวณคลองตะกรุดหิน 3.บริเวณห้วยตะกั่ว 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับสมพงษ์ 5.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับไพลวัลย์

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองซับไพรวัลย์ 2.บริเวณคลองตะกรุดหิน 3.บริเวณห้วยตะกั่ว 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับสมพงษ์ 5.บ่อบาดาลบริเวณบ้านซับไพลวัลย์

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  บริเวณห้วยแก่งหินปูน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณห้วยบง 2.บริเวณห้วยไพร 3.บ่อบาดาลบริเวณบ้านมาบสมอ 4.บ่อบาดาลบริเวณบ้านโคกสำราญ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  26913/15638

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.คลองสะบ้าก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.คลองสะบ้าหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10840/14250

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.คลองสะบ้าก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.คลองสะบ้าหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  10841/14251

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.น้ำจากบ่อดักตะกอน 2.คลองสะบ้าก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.คลองสะบ้าหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

  วังงิ้ว

ดงเจริญ พิจิตร

  26919/15779

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำบ่อสาธารณะด้านข้างพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  บริเวณห้วยซับปลาก้าง

  หนองยาง

หนองฉาง อุทัยธานี

  25105/15717

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองวังน้ำขาวก่อนไหลผ่านประทานบัตร 2.บริเวณคลองวังน้ำขาวหลังไหลผ่านประทานบัตร 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองแก 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองบัว

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.ประปาบาดาลบริเวณบ้านทุ่งหินปูน 2.ะปาบาดาลบริเวณบ้านซำเรือง

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณคลองตะแบก(คลองปลาหมอ) 2.บริเวณคลองศาลาลาย 3.ประปาบาดาลบริเวณบ้านหัวถนน 4.ประปาบาดาลบริเวณบ้านคลองปลาหมอ

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 2553

  1.บริเวณบ่อรับน้ำในขุมเหมืองโครงการ 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น

  เขาชะงุ้ม

โพธาราม ราชบุรี

  21069/15790

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเขาเสด็จ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาเสด็จ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเขาแหลม 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบ่อน้ำออก

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณสระเก็บน้ำบ้านห้วยสวนพลู 2.บริเวณฝายน้ำล้นห้วยท่าเคยล่าง 3.บริเวณสระหลวงบ้านร่องเจริญ 4.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านร่องเจริญ

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21083/15912

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21083/15912

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองริ้น

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  26538/15662

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลอุทยานเขานางพันธุรัต 2.บริเวณน้ำบาดาลบริเวณปั้มน้ำมันลุงเท่ง

  เทศบาลเมืองตำบลชะอำ

ชะอำ เพชรบุรี

  26539/15663

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำบาดาลอุทยานเขานางพันธุรัต 2.บริเวณน้ำบาดาลบริเวณปั้มน้ำมันลุงเท่ง

  หนองชุมพลเหนือ

เขาย้อย เพชรบุรี

  17791/14113

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านอู่ตะเภา 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองชุมพล

  หนองชุมพลเหนือ

เขาย้อย เพชรบุรี

  17792/14114

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านอู่ตะเภา 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองชุมพล

  ยางราก

โคกเจริญ ลพบุรี

  29189/15734

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านพู่แว่ 2.บริเวณสระเก็บกักน้ำใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยบง 4.บริเวณบ่อขุมเหมือง 5.บริเวณบ่อดักตะกอน 6.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพู่แว่ 7.บริเวณน้ำบาดาลบ้านสระเพลง

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29174/15604

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2554

  1.บริเวณน้ำขุมเหมือง 2.บริเวณน้ำอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณห้วยขมิ้น 2.บริเวณห้วยซับเหล็ก 3.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 4.บริเวณห้วยขมิ้น(บ่อน้ำตื้น)

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและใต้ดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณน้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณรางรถไฟข้ามห้วยนาโสม 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 3.บริเวณห้วยนาโสม 4.บริเวณสะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม

  หนองโอ่ง

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28480/15612

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านพวน 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28493/15867

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2554

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยจรเข้สามพัน 3.น้ำบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ 4.น้ำบาดาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122 | 23 2425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5289965
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]