การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26189/15255

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำใช้ในโรงโม่หินวังศิลา(น้ำสระของโครงการ)

  กรุงชิง

นบพิตำ นครศรีธรรมราช

  26201/15514

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองกันสายหลัก 2.คลองกันสายรอง 3.ห้วยนบพิตำสายหลัก 4.ห้วยนบพิตำสายรอง

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23247/14462

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองศูนย์ช่วงก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2.คลองศูนย์ช่วงหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3.น้ำบาดาลชุมชนบ้านมหาราช 4.น้ำบาดาลบ้านห้วยล่วง

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23289/15203

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23269/14827

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 8 สถานี

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30205/15583

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยเชียงหมอ 2.น้ำขุมเหมือง 3.คลองหน 4.ห้วยในเขา 5.บ้านหนองตอเสียด 6.บ้านพรุกระแชง 7.บ้านคลองลำเพลา

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ลำห้วย(1) 2.ลำห้วย(2) 3.ลำห้วย(3) 4.บ้านห้วยชัน 5.บ้านกงตาก

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30224/15664

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำคลองหาเหนือก่อนไหลผ่านใกล้เคียงผ่านพื้นที่โครงการ 2.น้ำคลองหาเหนือหลังไหลผ่านใกล้เคียงผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นบ้านคลองหาเหนือ 4.น้ำบาดาลบ้านคลองหาเหนือ

  บางสวรรค์

พระแสง สุราษฎร์ธานี

  30176/15222

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.น้ำบาดาลของโครงการ 2.บ่อน้ำตื้นบ้านบนนา

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23260/14812

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ขุมเหมืองในพื้นที่ 2.คลองหน 3.บ่อดักตะกอน

  พลายวาส

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23291/15254

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองราม 2.ห้วยสุมคล้า 3.บ่อน้ำตื้นบ้านเขาพับผ้า 4.บ่อน้ำตื้นบ้านเขาหมอน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยนกกูย 2.บ่อในบ่อเหมือง

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23249/14616

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยน้ำขุ่นก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยน้ำขุ่นก่อนหลังพื้นที่โครงการ 3.บ่อน้ำตื้นในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  23294/15120

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ่อเก็บกักน้ำ 2.ห้วยพลูเถื่อน 3.บ่อน้ำตื้นบ้านคลองลำพลา

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  32369/14827

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  32389/15203

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.ห้วยเชียงหมอ

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.อ่างเก็บน้ำในเหมือง 2.ห้วยด้านตะวันตกของหมุดหลักที่1

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.อ่างเก็บน้ำในเหมือง 2.ห้วยด้านตะวันตกของหมุดหลักที่1

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองท่าทองก่อนโคงการ 2.คลองท่าทองหลังโคงการ 3.ในขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.น้ำบาดาลบ้านแร่ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองท่าทองก่อนโคงการ 2.คลองท่าทองหลังโคงการ 3.ในขุมเหมือง 4.น้ำบาดาลบ้านวัดนอก 5.น้ำบาดาลบ้านแร่ 6.บ่อน้ำตื้นบ้านมะขาม

  ปากแพรก

ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

  23225/14814

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.คลองวังก่อนโครงการ 2.คลองวังก่อนโครงการ

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองเหยียนก่อนผ่านโคงการ 2.คลองเหยียนหลังผ่านโคงการ 3.บ่อน้ำตื้นทางทิศตะวันออก

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งนุ้ย 2.บ่อน้ำตื้นบ้านโคกโดน

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งนุ้ย 2.บ่อน้ำตื้นบ้านโคกโดน

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองยางยวน1 2.คลองยางยวน2 3.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก1 4.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก2 5.คลองหินแท่น

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.คลองยางยวน1 2.คลองยางยวน2 3.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก1 4.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก2 5.คลองหินแท่น

  คลองขนาน

เหนือคลอง กระบี่

  14780/14343

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 11 สถานี

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณคลองน้ำคุ้ง

  คลองขนาน

เหนือคลอง กระบี่

  14778/14341

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 11 สถานี

  คลองขนาน

เหนือคลอง กระบี่

  14779/14342

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 11 สถานี

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยดอนซอก่อนเข้าพื้นที่โครงการ 2.ห้วยซอหลังพื้นที่โครงการ 3.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองปลิง 4.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองเภา 5.น้ำประปาบ้านคลองปราบ

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21262/15305

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ลำห้วยไม่มีชื่อข้างสำนักงานบริษัท โรงโม่ไทย จำกัด

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองบางสร้าน

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณคลองน้ำคุ้ง

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.อ่างเก็บน้ำไทรหงษ์ 2.ห้วยเขาม้าร้อง

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2550

  1.คลองน้ำคุ้ง

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.บ่อเหมืองเก่าในพื้นที่โรงโม่หิน

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ฝายน้ำล้นในโรงโม่หิน 2.อ่างเก็บน้ำห้วยหินรอน 3.อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใน

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.ห้วยไทรงามบริเวณปากทาง(สะพาน) เข้าโครงการ

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25236/14990

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปีพ.ศ.2551

  1.ต้นน้ำแพรกของห้วยน้ำปั่นยี่เหมืองบริเวณหมุดหลักฐานที่ 4 2.แพรกของห้วยปั่นยี่เหมืองบริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 3.ท้ายน้ำบริเวณหหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นสภาพที่แต่งแร่

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25316/15593

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปีพ.ศ.2551

  1.คลองหาดส้มแป้น 2.ห้วยเหมืองโตน 3.ห้วยบางพง 4.น้ำทิ้งจากโรงแต่งแร่

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551

  1.คลองรัตนภูมิ(ก่อนผ่านโครงการ) 2.คลองรัตนภูมิ(หลังผ่านโครงการ)

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27654/15290

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.ห้วยบอน(ด้านตะวันออก) 2.ห้วยบอน(ด้านตะวันตก) 3.ห้วยบอนบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 4.บ่อน้ำตื้นบ้านหัวยาง 5.บ่อน้ำตื้นบ้านชายเขา

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  18371/12985

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 13 สถานีตรวจวัด

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25272/14905

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปีพ.ศ.2551

  จำนวน 13 สถานีตรวจวัด

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25282/14906

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551

  จำนวน 13 สถานีตรวจวัด

  หาดส้มแป้น

เมือง ระนอง

  25302/14907

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปีพ.ศ.2551

  จำนวน 13 สถานีตรวจวัด

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.คลองน้ำซับบ้านโคกเลียบ 2.บ่อประปาบาดาลบ้านหนองจิก 3.บ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาตก

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32490/15785

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551

  1.คลองห้วยปูน(ต้นน้ำ) 2.คลองห้วยปูน(ท้ายน้ำ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ 4.น้ำบาดาลบ้านบ่อโศรก 5.น้ำบ่อตื้นบ้านบ่อโศรกน้อย

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 | 43 444546474849

Visitor Number
5290045
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]