การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  33317/16001

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณคลองมาบกระเบา 2.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านแผ่นดินทอง 3.บริเวณน้ำประปาบาดาลสถานีจ่ายน้ำทับกวาง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1. บ่อน้ำตื้นบ้านผาแดง 2. น้ำบาดาลบ้านลุเต่า 3. น้ำบาดาลบ้านลุตะแบก

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณคลองบางโปร่ง 2.บริเวณสระน้ำบ้านดอนกลาง 3.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 4.บริเวณประปาบ้านดอนบน 5.บริเวณประปาบ้านดอนกลาง 6.บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านดอนบน

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บ่อขุมเหมือง 2.ห้วยไม่มีชื่อช่วงก่อนถึงพื้นที่โครงการ 3.ห้วยไม่มีชื่อช่วงผ่านพื้นที่โครงการ 4.ห้วยไม่มีชื่อช่วงผ่านหลังโครงการ5.บ่อน้ำตื้นบ้านด้านทิศใต้

  ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  30683/15327

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยพระคง 2.บริเวณบ้านน้ำดิบ 3.บริเวณบ้านโซกเปือย

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  32803/16013

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.เวณห้วยน้ำผาด 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านอุมง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาลบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) 3. น้ำบาดาลบ้านหนองสมอ 4.น้ำบ่อตื้นบ้านมาบหวาย 5.น้ำบ่อตื้นบ้านห้วยกะปิ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30403/15322

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บริเวณน้ำแม่จาง 2. บริเวณแหล่งน้ำใช้ในโครงการ 3.บริเวณประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำในขุมเหมือง 2.บ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บ่อบาดาลบ้านห้วยลึก

  เทศบาลตำบลอินทขิล

แม่แตง เชียงใหม่

  31257/16052

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณห้วยสะแลงช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยสะแลงช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณน้ำในบ่อดักตะกอนของโครงการ 4.บริเวณบ่อบาดาล บริษัท พีพีปาล์ม จำกัด

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

หนองบุญมาก นครราชสีมา

  28720/15152

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณบ่อตกตะกอน

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสบแปะ 2.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ 3. บริเวณแม่น้ำแปะ

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24967/15171

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  จำนวน 9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24967/15171

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  จำนวน 9 สถานี

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.น้ำบาดาลในบริเวณโครงการ 2.น้ำบ่อบริเวณบ้านเกษตรภูทอง 3.น้ำบ่อบริเวณโรงเรียนเจริญศึกษา

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  9 สถานี

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  24938/14246

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  9 สถานี

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านบุญบันดาล 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน 3.น้ำประปาบาดาลบ้านเขาพระ

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

  1.บริเวณน้ำในห้วยส้านที่ติดต่อกับพื้นที่โรงโม่หิน 2.บริเวณห้วยร่องหนองเต่าในบริเวณที่ติดกับทางหลวงสาธารณะหมายเลข 1130

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านโคกตาสิงห์

  พราน

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

  31807/15378

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำในขุมเหมือง 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านซำขี้เหล็ก 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองเก่า 5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโนนแฝก

  เก่าขาม

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31879/15883

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 1 2.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 2 3.บริเวณห้วยมะนาวตำแหน่งที่ 3 4.บริเวณบ่อบาดาลทหารพัฒนา

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  32803/16013

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.เวณห้วยน้ำผาด 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านอุมง

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณน้ำห้วยโหง 2.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า 3.บริเวณน้ำบ่อพักโรงแต่งแร่ 4.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงก่อนผ่านโรงแต่งแร่ 5.บริเวณแม่น้ำเลยช่วงหลังผ่านโรงแต่งแร่

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  32827/16014

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณคลองผาดิน 2.บริเวณคลองร่องน้อย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านเหล่าใหญ่ 5.บริเวณน้ำบาดาลวัดเทพนิมิตรวราราม

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2557

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณห้วยสังขะยวน 2.บริเวณแม่น้ำเชิญ 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านหนองแห้ว

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31944/15974

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณบ่อดักตะกอนในพื้นที่ประทานบัตร

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2557

  บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.ห้วยโนนทอง 2.ห้วยโชง 3.น้ำจากบ่อดักตะกอน 4.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง(วัดโนนทอง) 5.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง 1 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรภูทอง (2)

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2556

  1.สระน้ำบริเวณวัดไทยเจริญ 2.น้ำบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านโคกตาสิงห์

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  บริเวณห้วยไฮ

  เทศบาลตำบลสิริราช

อ.แม่ทะ ลำปาง

  27501/15020

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณห้วยแม่ทาน 2.บริเวณห้วยแม่เขียดต้นน้ำ 3.บริเวณฝายเก็บน้ำห้วยแม่เขียด 4.บริเวณบ่อดักตะกอนด้านทิศใต้ 5.บริเวณห้วยหลวงต้นน้ำ 6.บริเวณห้วยหลวงท้ายน้ำ 7.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง 8.บริเวณน้ำขุมเหมือง 9.อ่างเก็บน้ำแม่กั๊วะ10.บริเวณบ่อดักตะกอนด้านทิศเหนื

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 1 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 2 3.บริเวณห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 4.บริเวณห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 5.บริเวณห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ S1 2.บริเวณพื้นที่โครงการ S2

  ทรัพย์ไพวัลย์

เอราวัณ เลย

  32728/15729

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.น้ำบาดาลบ้านนาสมใจ 2.น้ำบาดาลบ้านวังชมภู 3.น้ำบาดาลบ้านใหม่ชัยเจริญ 4.น้ำห้วยวังชมภู 5.อ่างเก็บน้ำบ้านนาอุดม

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ S1 2.บริเวณพื้นที่โครงการ S2

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28811/15999

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านวงศ์เกษตร 2.น้ำประปาบาดาลบ้านหนองน้ำแดง 3.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำปวน 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 6.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  เทศบาลตำบลกลางดง

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

  28810/15998

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557

  1.น้ำประปาบาดาลบ้านบุญบันดาล 2.น้ำประปาบาดาลบ้านชลประทาน 3.น้ำประปาบาดาลบ้านเขาพระ

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27157/15202

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณห้วยไฮใหญ่ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชุมชนบ้านพรประเสริฐ 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชุมชนบ้านล็อกศรีประทุม 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ 2558

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.ห้วยมะนาว 2.ห้วยโจก 3.น้ำบาดาลบ้านหนองทัพ 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  32802/16012

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณห้วยน้ำปิงน้อย 2.บริเวณห้วยน้ำผาด 3.บริเวณห้วยปูน 4.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ ("บ1") 5.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ ("บ2")

  บุฮม

เชียงคาน เลย

  27164/15740

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณต้นน้ำห้วยเก้าค้าง 2.บริเวณต้นน้ำห้วยบึงใหญ่ 3.บริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ (หลังจากห้วยเก้าค้างและห้วยบึงใหญ่มาบรรจบกัน) 4.บริเวณท้ายน้ำก่อนถึงบ้านอุมุง 5.บริเวณน้ำบ่อตื่นบ้านอุมุง 6.น้ำบาดาลบ้านอุมุง

  หน้าที่   12345678910111213 | 14 1516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5294018
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]